نویسنده = �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی اثر تغییرات هندسی صفحات مبدل حرارتی صفح های در بهبود عملکرد آن

دوره 22، شماره 4، زمستان 1399

10.30506/ijmep.2021.138881.1738

علیرضا فرشیدیان فر؛ کاظم بشیرنژاد؛ پیمان باشی شهابی؛ جواد جهانپور