نویسنده = ���������� ���������������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. خمش کرنش بزرگ ناشی از تورم در ژل دولایه: رهیافت نیمه تحلیلی و عددی

دوره 22، شماره 1، بهار 1399

10.30506/ijmep.2020.78718.1355

محمد رضا بیات؛ آرش کارگر اصطهباناتی؛ مصطفی باغانی