نویسنده = �������� ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی و کنترل تطبیقی دما و رطوبت یک موزه

دوره 22، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 80-98

10.30506/ijmep.2020.101091.1509

بهنام میری پور فرد؛ امید نادری