نویسنده = ���������������� ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ضریب انتقال جرم یک سلول الکتروویننینگ صنعتی در شرایط کاری متفاوت

دوره 22، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 103-130

10.30506/ijmep.2020.117768.1659

سیدعلی اکبر پوراحمدی بابکی؛ شهرام طالبی