نویسنده = �������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی کاویتاسیون جزئی حول هندسه های با مقاطع دایروی و بیضوی به روش المان مرزی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 83-106

مهدی نوروزی؛ محمدحسن جوارشکیان؛ محمود پسندیده فرد