نویسنده = �������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. شبیه سازی کاویتاسیون جزئی حول هندسه های با مقاطع دایروی و بیضوی به روش المان مرزی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 83-106

مهدی نوروزی؛ محمدحسن جوارشکیان؛ محمود پسندیده فرد


2. مربی، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آبادان

دوره 14، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 93-117

علی جوادی؛ محمود پسندیده فرد