نویسنده = رامین مهدی پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر نانو ذرات بر انتقال حرارت راهگاه آب موتور با در نظر گرفتن پدیده جوشش

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 54-77

زهرا بنی عامریان؛ رامین مهدی پور