نویسنده = ������������������ �������� ������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تاثیر دیواره طیفی بر انتقال حرارت ترکیبی تابش-جابجایی داخل کانال مستطیلی به روش عددی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 60-79

محمد امید پناه؛ سید عبدالرضا گنجعلیخان نسب