نویسنده = حسن ظهور
طراحی ربات پوشیدنی کمک حرکتی برای دست

دوره 21، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 176-187

سیده مرضیه سید آقامیری؛ حسن ظهور


عملکرد سینماتیکی و دینامیکی مکانیزم زانوی مصنوعی شش‌میله‌ای

دوره 16، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 43-55

نرجس قائمی؛ مرتضی دردل؛ محمدحسن قاسمی؛ حسن ظهور