کلیدواژه‌ها = دینامیک
تحلیل دینامیکی میکروتیر مدرج تابعی دارای جرم متحرک براساس تئوری زوج تنش اصلاح شده

دوره 22، شماره 3، آذر 1399، صفحه 142-163

10.30506/ijmep.2020.104117.1540

محمد هاشمیان؛ مصطفی پیرمرادیان؛ محسن نوذرپور شمی


طراحی کنترل فیدبک برای کایت مولد حول مسیر نامی

دوره 18، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 6-21

صدرا پورطاهری؛ علی رحمانی هنزکی


مدل سازی ریاضی و بررسی پایدارپذیری حرکت کایت مولد در فضا

دوره 17، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 6-15

صدرا پورطاهری؛ علی رحمانی هنزکی؛ حسین دریجانی