موضوعات = کنترل سیستمهای دینامیکی
تعداد مقالات: 8
1. کنترل زوایای اویلر هواپیما با استفاده از وارون دینامیک غیرخطی افزایشی مقاوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.30506/ijmep.2020.122693.1686

محمدعلی Mohammadali؛ علیرضا الفی؛ رضا تمسکنی


2. طراحی کنترل مقاوم برای سیستم شبکه‌ای آبشاری بر اساس ماتریس افزوده در حضور تاخیر شبکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

10.30506/ijmep.2021.120319.1673

علی چائی بخش لنگرودی؛ نسیم انسان صفت ماسوله؛ علی جمالی؛ رضا شهنازی


3. کنترل موقعیت یک روبات دو لینکی با استفاده از کنترل کننده فیدبک خروجی دینامیکی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1400

10.30506/ijmep.2021.115425.1642

حمید قدیری؛ حامد خدادادی


5. مدلسازی و کنترل تطبیقی دما و رطوبت یک موزه

دوره 22، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 80-98

10.30506/ijmep.2020.101091.1509

بهنام میری پور فرد؛ امید نادری


7. طراحی کنترل فیدبک برای کایت مولد حول مسیر نامی

دوره 18، شماره 1، بهار 1395، صفحه 6-21

صدرا پورطاهری؛ علی رحمانی هنزکی