نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران (IJMEP) - شماره جاری