تعداد مقالات: 180
53. ساخت وتحلیل داربست ساخته شده به وسیله الگوی خرپای سه بعدی و روش پرینت سه بعدی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 30-40

مسعود شیرزاد؛ علیرضا فتحی؛ سید محمود ربیعی


54. بررسی خرابی های یاتاقان لغزشی با FMEA و بهبود عمر سایشی با مدلسازی به کمک FEM

دوره 21، شماره 1، بهار 1398، صفحه 30-53

محمد ریاحی؛ سید مصطفی مطلوبی؛ نغمه جعفریان


55. تحلیل اجزای محدود و تجربی فرایند شکل دهی نموی، بررسی شکل و توزیع ضخامت ورق

دوره 16، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 34-46

محسن نخعی؛ محمود فرزین؛ سعید امینی؛ محسن لوح موسوی


56. تشکیل قطره در میکرو کانال متقاطع، تحت تاثیر میدان الکتریکی با استفاده از روش شبکه بولتزمن

دوره 18، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 42-63

صنم وزیری؛ محمد افتخاری یزدی؛ آرمن آدامیان


57. تاثیر پارامترهای فرایند شکل دهی افزایشی بر نیرو و زمان در ورق سه لایه Al-Cu-Al

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 77-91

محمد هنرپیشه؛ علی عرشی؛ احمد قیصریان


60. مطالعه ی رفتار ضربه گیرهای مکانیکی دولوله ای- موازی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 37-51

سعید شریفی؛ محمود شاکری؛ هادی ابراهیمی فخاری؛ رضا معصومی‌آسیابی


62. تحلیل فرکانسی دنباله ایرفویل نوسانی مجهز به فلپ گارنی با استفاده از سیم داغ

دوره 15، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 39-54

فریبا اجلی؛ مژگان قرا‌خانلو؛ محمود مانی


63. بهینه سازی اندازه و شکل خرپاهای دوبعدی با درنظر گرفتن چندین تابع هدف به روش NSCSS

دوره 17، شماره 1، بهار 1394، صفحه 40-54

سیدسعید حسینی؛ علی قدوسیان؛ رحمت الله رحمانی


69. عملکرد سینماتیکی و دینامیکی مکانیزم زانوی مصنوعی شش‌میله‌ای

دوره 16، شماره 1، بهار 1393، صفحه 43-55

نرجس قائمی؛ مرتضی دردل؛ محمدحسن قاسمی؛ حسن ظهور


70. ارزیابی ترمواکونومیکی سیستم ذخیره ساز انرژی خورشیدی در گلخانه به منظور کاهش مصرف سوخت

دوره 15، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 43-61

طاهر شاهی؛ محمود فرزانه گرد؛ احمد عرب‌کوهسار؛ عبدالامیربک خوشنویس؛ محمد قلی‌زاده مقدم


74. شناسایی رفتار رانندگی مصرف کنندگان مواد محرک آمفتامین در فرآیند تعقیب خودرو به کمک روش فازی- عصبی تطبیقی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 49-67

علی نحوی؛ علیرضا خدایاری؛ مسعود حاجی رسولی؛ سمیرا تیموری؛ سعید صالحی نیا؛ احمد دهقانزاده؛ علی نیک نژاد