دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 31، تابستان 1392 (حرارت و سیالات) 
3. ارزیابی ترمواکونومیکی سیستم ذخیره ساز انرژی خورشیدی در گلخانه به منظور کاهش مصرف سوخت

صفحه 43-61

طاهر شاهی؛ محمود فرزانه گرد؛ احمد عرب‌کوهسار؛ عبدالامیربک خوشنویس؛ محمد قلی‌زاده مقدم