نویسنده = مصطفی باغانی
طراحی و شبیه سازی ارتز قوزک بیمار محور با عملگر فنر پیچشی

دوره 23، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 22-42

10.30506/ijmep.2021.104860.1548

فرشید صادقیان؛ محمدرضا ذاکرزاده؛ مراد کریمپور؛ مصطفی باغانی


خمش کرنش بزرگ ناشی از تورم در ژل دولایه: رهیافت نیمه تحلیلی و عددی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1399

10.30506/ijmep.2020.78718.1355

محمد رضا بیات؛ آرش کارگر اصطهباناتی؛ مصطفی باغانی


مطالعه تاثیر شیارشدگی بر رفتار مکانیکی بستر آسفالت تحت بارگذاری متحرک

دوره 21، شماره 3، آذر 1398، صفحه 27-52

محمد شجاعی فرد؛ مصطفی باغانی؛ حمید شهسواری؛ روزبه اقبالپور


مطالعه خمش هیدروژل‌های حساس به PH در تیر دارای خواص گرادیانی

دوره 21، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 116-131

محمد شجاعی فرد؛ مصطفی باغانی