نویسنده = میرابوالفضل مختاری
بررسی تجربی رفتار صفحات کامپوزیتی تقویت‌شده با نانو لوله‌های کربنی تحت بارگذاری برشی شبه‌استاتیکی

دوره 23، شماره 3، آذر 1400، صفحه 6-28

10.30506/ijmep.2021.115687.1644

میرابوالفضل مختاری؛ علی اصغر نادری؛ کاظم ایمانی؛ نوید عجب شیری