نویسنده = محرم حبیب نژاد کورایم
حل مساله سینماتیک معکوس بازوهای بسیار-افزونه با عملگرهای ناپیوسته به روش جستجوی چند-بسته ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.30506/ijmep.2024.2001308.1934

علیرضا مطهری؛ حسن ظهور؛ محرم حبیب نژاد کورایم


کنترل خمینه لغزشی دینامیکی برای میکروسکوپ تونلی روبشی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 53-73

مجتبی شأنی؛ محسن بهرامی؛ محرم حبیب نژاد کورایم؛ بهروز ابراهیمی