کلیدواژه‌ها = ارتعاشات غیرخطی
تحلیل ارتعاشات غیرخطی ورق چندلایه مرکب با استفاده از دو روش تحلیلی تقریبی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 16-39

امیر لطف‌آور؛ حسین رفیعی پور؛ صغری حمزه شلمزاری؛ طاهره محمدی


بررسی ارتعاشات یک سیستم غیرخطی دو درجه آزادی در شرایط تشدید هم زمان

دوره 16، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 21-42

سمیه اکرااحمدثانی؛ حسن نحوی


پاسخ آشوبناک مدل غیرخطی یک چهارم دو درجه آزادی خودرو تحت تحریک جاده

دوره 15، شماره 3، آذر 1392، صفحه 6-21

موسی رضائی؛ حامد سمندری؛ فرزاد فلاحی