کلیدواژه‌ها = افت فشار
بررسی عددی جریان آشفته نانوسیال و قطر نانوذرات بر انتقال حرارت در یک کانال موجی شکل

دوره 24، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 227-251

10.30506/ijmep.2021.531374.1796

علی جلایری قره قونلو؛ حسین سلطانی پور؛ سجاداله رضازاده


بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی اثر تغییرات هندسی صفحات مبدل حرارتی صفحه ای در بهبود عملکرد آن

دوره 22، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 154-171

10.30506/ijmep.2021.138881.1738

علیرضا فرشیدیان فر؛ کاظم بشیرنژاد؛ پیمان باشی شهابی؛ جواد جهانپور


بررسی عددی عملکرد سیستم‌های تهویه بازیابی انرژی با شکل غشاء جدید همراه با انتقال جرم و حرارت

دوره 21، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 200-224

محمد جعفری زاوه؛ علی خالقی؛ ماشاءالله رضاکاظمی