کلیدواژه‌ها = مشاهده‌پذیری
طراحی کنترل فیدبک برای کایت مولد حول مسیر نامی

دوره 18، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 6-21

صدرا پورطاهری؛ علی رحمانی هنزکی


مدل سازی ریاضی و بررسی پایدارپذیری حرکت کایت مولد در فضا

دوره 17، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 6-15

صدرا پورطاهری؛ علی رحمانی هنزکی؛ حسین دریجانی