کلیدواژه‌ها = فرکانس طبیعی
اثر تغییر گام بر فرکانس های یک ملخ گام متغیر بصورت تحلیلی، عددی و تجربی

دوره 25، شماره 3، آذر 1402، صفحه 28-51

10.30506/ijmep.2023.526512.1773

محمد رضا الهامی؛ محمد رضا نجفی؛ اسداله پناهنده


تعیین میراگر پیچشی مناسب جهت کاهش دامنه ارتعاشات موتور هواپیماهای فوق سبک

دوره 23، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 205-221

10.30506/ijmep.2021.141449.1746

محمد رضا نجفی؛ سعید محجوب مقدس؛ مجتبی مرادی


بررسی ارتعاشات آزاد هیدروالاستیک ورق دایروی قائم از جنس مواد تابعی در تماس با سیال ساکن

دوره 21، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 72-96

شهروز یوسف زاده؛ علی اصغر جعفری؛ علیرضا محمدزاده


ردیابی ترک عرضی در لوله های حاوی سیال تحت فشار داخلی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 20-39

محمد حسین زاده؛ انوشیروان فرشیدیان فر