موضوعات = سازه‌های هوشمند و مرکب
خمش کرنش بزرگ ناشی از تورم در ژل دولایه: رهیافت نیمه تحلیلی و عددی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1399

10.30506/ijmep.2020.78718.1355

محمد رضا بیات؛ آرش کارگر اصطهباناتی؛ مصطفی باغانی


مطالعه خمش هیدروژل‌های حساس به PH در تیر دارای خواص گرادیانی

دوره 21، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 116-131

محمد شجاعی فرد؛ مصطفی باغانی