موضوعات = ترموالاستیسیته
تحلیل ترموالاستیک مخازن دوار استوانه‏ ای هدفمند درون بستر الاستیک

دوره 20، شماره 3، آذر 1397، صفحه 200-212

حمیدرضا باقری طادی؛ یاسر کیانی


ارتعاشات واداشته از حرارت در تیرها با در نظر گرفتن اینرسی دورانی

دوره 19، شماره 3، آذر 1396، صفحه 108-126

محمدرضا یعقوبی؛ یاسر کیانی