دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی عددی مبدل حرارتی دو لوله ای با نانوسیال داخل لوله شیاردار مارپیچی در حضور میدان مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.30506/ijmep.2023.552909.1873

امین اعلمی نیا؛ محمدحسین قنبری ارزیلی


اثر تغییر گام بر فرکانس‌های یک ملخ‌ گام متغیر بصورت تحلیلی، عددی و تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.30506/ijmep.2023.526512.1773

محمد رضا الهامی؛ محمد رضا نجفی؛ سید اسداله پناهنده


کنترل امپدانس یک ربات شش‌درجه آزادی جهت توانبخشی بالاتنه‌ی کودکان با کمک از هنر نقاشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.30506/ijmep.2023.545493.1840

شایان آدینه؛ مجید ساده دل؛ مجید محمدی مقدم


بررسی تاثیرات طراحی اکوانرژی در مصرف انرژی ایستگاه های پمپاژ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.30506/ijmep.2023.553251.1876

فرید خیاط زاده؛ میر بیوک احقاقی؛ محرم جعفری


مطالعه آزمایشگاهی رشد و جدایش حباب در جوشش استخری شبکه سیمی و ارائه روابط تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

10.30506/ijmep.2023.1983127.1911

سعید نیازی؛ محمدعلی محمدی؛ یونس بخشان؛ جمشید خورشیدی


رفتار لوله‌های کامپوزیتی الیاف شیشه تحت بار ضربه افتان در شرایط دمایی مختلف: بررسی آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.30506/ijmep.2023.554452.1883

محمد امین ترابی زاده؛ ستار مالکی