دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

بررسی تحلیلی، عددی و تجربی ارتعاشات چرخ و محور بوژی برای شناسایی عیب در یاتاقان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

10.30506/ijmep.2023.1983394.1913

امیرحسین عرب؛ عباس رهی؛ امیرمسعود حمیدی مجد


طبقه‌بندی پنج نوع داده‌ی سرطان بر اساس روش‌های شبکه عصبی و تحلیل و بررسی بیان ژن براساس روش همجوشی انتخاب ویژگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.30506/ijmep.2023.2003519.1940

فرنوش ترکی؛ عاطفه خادم؛ عبدالحسین جلالی اقچای


استفاده از روش عددی المان‌های مرزی در محاسبه تنش و جابجایی نقاط روی مرزهای خارجی یک ماده ناهمگن با مدول الاستیسیته متغیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.30506/ijmep.2023.1996010.1927

محمدحسین مظفری؛ مهدی زارع مهرجردی؛ علیرضا مرتضایی


بیشینه سازی راندمان آیرودینامیکی نسبت به دامنه امواج دریا با استفاده از تلفیق نتایج عددی و شبکه عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.30506/ijmep.2023.2009966.1950

سیامک افتخاری؛ علیرضا داوری؛ فرشاد پازوکی


حل مساله سینماتیک معکوس بازوهای بسیار-افزونه با عملگرهای ناپیوسته به روش جستجوی چند-بسته ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.30506/ijmep.2024.2001308.1934

علیرضا مطهری؛ حسن ظهور؛ محرم حبیب نژاد کورایم


شبیه سازی عددی تأثیرتغییرات میدان مغناطیسی، گام و زاویه پیچ لوله مارپیچی بر افزایش انتقال حرارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.30506/ijmep.2024.2001105.1933

امین اعلمی نیا؛ مهدی ملکی زاده


کنترل راه رفتن ربات انسان‌نمای با پنجه فعال به کمک یادگیری تقویتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.30506/ijmep.2024.562717.1900

عارف توانگر؛ مجید ساده دل


حلّ تحلیلی برای آنالیز کمانش پوسته‌ی استوانه‌ای متقارن محوری تحت بار محوری با استفاده از نظریه‌ی تغییرشکل برشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.30506/ijmep.2024.2009112.1948

محمدرضا عبّاسی؛ مهدی قنّاد؛ حامد قارونی


بهبود عملکرد سیستم ترمز ضد قفل با در نظر گرفتن دینامیک پیچ و مدل مرجع لغزش طولی مبتنی بر شبکه عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

10.30506/ijmep.2024.2008068.1946

علی حسینی سالاری؛ حسین میرزایی نژاد