طراحی کنترل مقاوم برای سیستم شبکه‌ای آبشاری بر اساس ماتریس افزوده در حضور تاخیر شبکه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت

2 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت

3 دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، مهندسی برق، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده

در این مقاله، پایداری گروهی از سیستم‌های کنترل شبکه‌ای آبشاری با ارائه یک مدل زمان پیوسته جدید تحلیل شده، کنترل‌کننده مقاوم H برای تضعیف اثر اغتشاشات طراحی می‌شود. هدف این تحقیق، ساده‌سازی تحلیل پایداری و میسر ساختن امکان بررسی ساختارهای مختلف بر مبنای مدل فضای حالت زمان پیوسته در این سیستم‌ها است. به این منظور، در اینجا با فرض انتقال اطلاعات شبکه‌ای بین کنترل‌کننده داخلی و عملگر، تاخیر و اتلاف اطلاعات به عنوان اثرات شبکه بررسی می شود. سپس، پایداری سیستم بر اساس نظریه لیاپانوف-کراسوفسکی و روش ماتریس وزن‌دهی آزاد تحلیل شده، بهره‌های کنترلی و حداکثر تاخیر مجاز تعیین می‌شوند. نتایج شبیه‌سازی، کارایی روش پیشنهادی را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Huang, C., Bai, Y., and Li, X., "Simulation for a Class of Networked Cascade Control Systems by PID Control", Networking, Sensing and Control (ICNSC), International Conference, Chicago. IL, USA, pp. 458-463, April 10-12, (2010).
[2] Zárate-Navarro, M., García-Sandoval, J., and Calderón, C., "Cascade Control of a Class of Chemical Reactors Based on Entropy Production Shaping", IFAC-PapersOnLine, Vol. 50, pp. 570-575, (2017).
[3] Ma, B., Du, F., Fang, X., and Huang, Y. T. C., "Time Delay Compensation Method for a Kind of Networked Cascade Control System", 27th Chinese Control and Decision Conference (CCDC), Qingdao, China, pp. 5276-5280, 23-25 May, (2015).
[4] Gu, Z., Zhang, T., Yang, F., Zhao, H., and Shen, M., "A Novel Event-triggered Mechanism for Networked Cascade Control System with Stochastic Nonlinearities and Actuator Failures", Journal of the Franklin Institute, Vol. 356, pp. 1955-1974, (2019).
[5] Santra, S., Sakthivel, R., Shi, Y., and Mathiyalagan, K., "Dissipative Sampled-data Controller Design for Singular Networked Cascade Control Systems", Journal of the Franklin Institute, Vol. 353, pp. 3386-3406, (2016).
[6] Huang, C., Bai, Y., and Li, X., "Fundamental Issues in Networked Cascade Control Systems", Automation and Logistics, ICAL 2008 IEEE International Conference, Chindao, China, pp. 3014-3018, 1-3 September, (2008).
[7] Huang, C., Bai, Y., and Liu, X., "H-Infinity State Feedback Control for a Class of Networked Cascade Control Systems with Uncertain Delay", IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 6, pp. 62-72, (2010).
[8] Mathiyalagan, K., Park, J. H., and Sakthivel, R., "Finite-time Boundedness and Dissipativity Analysis of Networked Cascade Control Systems", Nonlinear Dynamics, Vol. 84, pp. 2149-2160, (2016).
[9] Zhao, R., and Ma, D., "Exponential Stabilization for Networked Cascade Control System: A Switched Cascade System Approach", 35th Chinese Control Conference (CCC), Chengdu, China, pp. 2337-2342, 27-29 July, (2016).
[10] Ma, D., Li, Z., and Zhao, R., "Output Tracking with Disturbance Attenuation for Cascade Control Systems Subject to Network Constraint", Asian Journal of Control, Vol. 22, pp. 1617-1627, (2019).
[11] Liu, J., Gu, Y., Xie, X., Yue, D., and Park, J. H., "Hybrid-driven-based H∞ Control for Networked Cascade Control Systems with Actuator Saturations and Stochastic Cyber Attacks", IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, Vol. 49, pp. 2452-2463, (2018).
[12] Mathiyalagan, K., Park, J. H., and Sakthivel, R., "New Results on Passivity-based H∞ Control for Networked Cascade Control Systems with Application to Power Plant Boiler– turbine System", Nonlinear Analysis: Hybrid Systems, Vol. 17, pp. 56-69, (2015).
[13] Huang, C., Bai, Y., and Zhu, Y., "PID Controller Design for a Class of Networked Cascade Control Systems", Advanced Computer Control (ICACC), 2nd International Conference, Shenyang, China, pp. 43-47, 27-29 March, (2010).
[14] Liu, X., and Sun, X., "Networked Cascade Control System Design for Turboshaft Engines with Random Packet Dropouts", International Journal of Aerospace Engineering, Vol. 2017, pp. 1-12, (2017).
[15] Elahi, A., and Alfi, A., "Stochastic H∞ Finite-time Control of Networked Cascade Control Systems under Limited Channels, Network Delays and Packet Dropouts", ISA Transactions, Vol. 97, pp. 352-364, (2019).
[16] Liu, J., Wang, Y., Zha, L., and Yan, H., "Event-based Control for Networked TS Fuzzy Cascade Control Systems with Quantization and Cyber Attacks", Journal of the Franklin Institute, Vol. 356, pp. 9451-9473, (2019).
[17] Belapurkar, R. K., and Yedavalli, R. K., "LQR Control Design of Discrete-time Networked Cascade Control Systems with Time Delay", ASME 2011 Dynamic Systems and Control Conference and Bath/ASME Symposium on Fluid Power and Motion Control, Arlington, Virginia, USA, pp. 299-304, 31 October - 2 November, (2011).
[18] Liu, X., Li, Y., and Sun, X., "Design of Distributed Engine Control Systems with Uncertain Delay", PloS One, Vol. 11, pp. e0163545, (2016).
[19] Du, Z., Yuan, W., and Hu, S., "Discrete-Time Event-Triggered H-Infinity Stabilization for Networked Cascade Control Systems with Uncertain Delay", Journal of the Franklin Institute, Vol. 356, pp. 9524-9544, (2019).
[20] Santra, S., Sakthivel, R., Mathiyalagan, K., and Anthoni, S. M., "Exponential Passivity Results for Singular Networked Cascade Control Systems via Sampled-data Control", Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, Vol. 139, pp. 031001, (2017).
[21] Murugesan, S., and Liu, Y. C., "Mixed-triggered Reliable Control for Singular Networked Cascade Control Systems with Randomly Occurring Cyber Attack", arXiv Preprint arXiv:1903.01024, (2019).
[22] Sathishkumar, M., and Liu, Y. C., "Hybrid-Triggered Reliable Dissipative Control for Singular Networked Cascade Control Systems with Cyber-attacks", Journal of the Franklin Institute, Vol. 357, pp. 4008-4033, (2020).
[23] Du, Z., Yue, D., and Hu, S., "H-Infinity Stabilization for Singular Networked Cascade Control Systems with State Delay and Disturbance", IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 10, pp. 882-894, (2014).
[24] Sakthivel, R., Sathishkumar, M., Ren, Y., and Kwon, O., "Fault-tolerant Sampled-data Control of Singular Networked Cascade Control Systems", International Journal of Systems Science, Vol. 48, pp. 2079-2090, (2017).
[25] Yue, D., Han, Q. L., and Peng, C., "State Feedback Controller Design of Networked Control Systems", Proceedings of the 2004 IEEE International Conference on Control Applications, Taipei, Taiwan, pp. 242-247, 2-4 September, (2004).
[26] Fridman, E., "Introduction to Time-Delay Systems: Analysis and Control", Springer, International Publishing, Switzerland, (2014).
[27] Chaibakhsh, A., and Amirkhani, S., "A Simulation Model for Transient Behaviour of Heavy-duty Gas Turbines", Applied Thermal Engineering, Vol. 132, pp. 115-127, (2018).
[28] Lofberg, J., "YALMIP: A Toolbox for Modeling and Optimization in MATLAB", IEEE International Conference on Robotics and Automation (IEEE Cat. No. 04CH37508), New Orleans, bLA, USA, pp. 284-289, 26 April - 1 May, (2004).
[29] Kim, D. S., Lee, Y. S., Kwon, W. H., and Park, H. S., "Maximum Allowable Delay Bounds of Networked Control Systems", Control Engineering Practice, Vol. 11, pp. 1301-1313, (2003).