دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 - شماره پیاپی 67، خرداد 1402، صفحه 6-167