نویسنده = محمود یعقوبی
مطالعه عددی عملکرد چیلر جذبی خورشیدی با جفت کاری کربن فعال/متانول

دوره 22، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 6-23

10.30506/ijmep.2020.86291.1406

کورش گودرزی؛ امیر عاشوری؛ محمود یعقوبی