فرایند پذیرش مقالات

روش انجام داوری در نشریه مهندسی مکانیک ایران به صورت داوری تخصصی (Peer Review) و از نوع یک سو کور (Single blind) می باشد. به طوریکه داوران مشخصات نویسندگان را می بینند اما مشخصات داوران برای نویسندگان نامشخص و آن ها را نمی شناسند. از داوران تقاضا شده است پس از انجام داوری نظرات خود را بدون ذکر مشخصات در بخش توضیحات و نیز فایل های مورد نظر، برای نویسندگان ارسال نمایند.

مقالات ارسالی به این نشریه پس از داوری دقیق توسط استادان و صاحب نظران در زمینه های تخصصی مرتبط و مورد تایید هیات تحریریه نشریه با رعایت کلیه اصول و موازین انجمن، انتخاب و منتشر می شوند. 

هر مقاله با توجه به موضوع آن و صلاحدید دبیر تخصصی برای داوران متعددی ارسال می شود که تکمیل داوری آن منوط به ارزیابی حداقل 2 داور است.

 

در حال حاضر:

  • میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات (اعلام نظر به نویسنده یا آغاز فرآیند داوری) یا همان متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز 
  • میانگین بازه زمانی فرآیند داوری 30 روز
  • و میانگین بازه زمانی فرآیند داوری پذیرش مقاله 471 روز است که تلاش بر این است که این زمان بطور قابل توجه کاهش یابد.