کلیدواژه‌ها = کنترل وارونگی مبتنی بر مدل
کنترل خمینه لغزشی دینامیکی برای میکروسکوپ تونلی روبشی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 53-73

مجتبی شأنی؛ محسن بهرامی؛ محرم حبیب نژاد کورایم؛ بهروز ابراهیمی