بررسی میزان تولید گاز زیستی در یک هاضم ترکیبی متشکل از مدل های چینی و هندی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هنرآموز

2 دانشکده مهندسی مکانیک، واحد بین‌المللی جلفا، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این مقاله به بررسی، تحلیل، طراحی، ساخت و بهره برداری از یک هاضم جدید بیوگاز خانگی برای مصارف روستایی می‌پردازد. این هاضم جدید توانایی تولید متوسط بیش از یک مترمکعب بیوگاز را در روز داراست. میزان بارگیری اولیه 12 تن خوراک و از آن پس روزانه 40کیلوگرم فضولات دامی می‌باشد. میزان گاز خروجی در حالت متعارف و بدون تجهیز برابر 1,014 لیتر در روز است که با به کار بردن همزن 5/6 درصد، سرپوش 21 درصد و همزن و سرپوش 5/27درصد افزایش مییابد. نتایج تجربی بر حسب تعداد روزهای آزمایش 1 تا 117 روز ارائه شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1 [ آذری کیا، م.، طراحی رآکتورهای ترکیبی بیوگاز، انتشارات اندیشگان، چاپ اول (١٣٩٥).
 
]2[  آذری کیا، م.، اشجاری، م.، فن‌آوری بیوگاز و ارایه پیشنهادهای عملی جهت توسعه گسترده آن از طریق آموزش هدفمند و برنامه‌ریزی، مجله علمی ترویجی مهندسین مکانیک ایران سال 23 شماره 94 اردیبهشت، صفحه 57 تا 65.، سال (1393).
 
]3[ آذری کیا، م.، امکان سنجی استفاده از کویل داخلی در رآکتور ترکیبی بیوگاز با هدف افزایش تولید بیوگاز (شهرستان خوی)، مجله علمی ترویجی مهندسین مکانیک ایران ، صفحه 75 تا 81.، شهریور ماه سال (1395).
 
]4[ سرتیپی پور، م.، فواید و آثار زیست محیطی-کالبدی کاربرد بهینه زیست توده در روستاها، نشریه علوم محیطی، سال هفتم، شماره اول پاییز.، سال (1388).
 
]5[ وافی محمدی، م.، بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر برای تولید انرژی الکتریکی، پایان نامه کارشناسی دانشگاه آزاد تهران جنوب.، سال (1386).
 
]6[ محوی، ا.، تصفیه فاضلاب به روش بی هوازی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشکده بهداشت دانشگاه تهران.، سال (1363).
 
]7[ ساسه، ل.، تاسیسات واحد های بیوگاز ترجمه قاسم نجف پور، انتشارات دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه علوم و فنون مازندران، چاپ اول.، سال (1374).
 
]8[ مستعد، س.، امین، م.، حسنی، ا.، تکدستان، ا.، رآکتور بی هوازی بیوفیلمی در تصفیه فاضلاب صنایع نیشکر کارایی سیستم، مجله تحقیقات نظام سلامت، سال ششم، صفحه 1002 تا 1014.، سال (1389).
 
]9[ عمرانی، ق.، روند توسعه بیوگاز در ایران و جهان، نشریه محیط شناسی شماره 19، صفحه 91.، سال (1376).
 
]10 [عمرانی، ق.، بیوگاز یکی از روش‌های ساده برای کنترل آلودگی‌های محیط زیست، تهیه کود بهداشتی و تامین انرژی، نشریه محیط شناسی، دوره 12.، سال (1363).
 
]11[ احمدی، ع.، طراحی دستگاههای بیوگاز، دانشگاه علم و صنعت تهران دانشکده مکانیک.، سال (1364).
 
]12[ طباطبایی، م.، محاسبات تاسیسات ساختمان، چاپ شانزدهم، انتشارات روزبهان تهران.، سال (1392).
 
]13[ عبدلی، م.، بیو گاز روش ساخت قدم به قدم یک دستگاه بیو گاز چینی روستایی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشکده   بهداشت دانشگاه تهران.، سال (1363).
 
]14[ عمرانی، ق.، صفا، م.، گلبابایی، ف.، بررسی کارایی همزن مکانیکی از نوع پارویی ویژه دستگاه های بیوگاز به مدل چینی، نشریه محیط شناسی،سال سی و دوم، شماره 40، صفحه 19 تا 26.، سال (1384).
 
]15[ آب و هوای شهرستان خوی،. آدرس، آذربایجان غربی، شهرستان خوی، بازدید در تاریخ 1393/05/23 قابل مشاهده در سایت اینترنتی:  http://khoyweather.blogfa.com/ .، سال (1393).