بررسی میدانی و تحلیلی اثر عوامل محیطی بر عملکرد برجهای خنک‌کن خشک هلر از دیدگاه اقتصادی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، پژوهشکده مهندسی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

2 پژوهشکده مهندسی مکانیک، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

چکیده

از جمله عوامل محیطی موثر بر عملکرد برجهای خنک‌کن هلر تغییرات دمای محیط و وزش باد است که باعث اختلال در کارکرد عادی برج ها شده و می‌تواند مشکلات اقتصادی قابل توجه‌ای به همراه داشته باشد. در این مقاله با استفاده از تحقیقات میدانی، تحلیلی تاثیر این عوامل به طور مجزا بر عملکرد حرارتی بخش بخار یک نیروگاه نمونه با تولید 240 مگاوات ساعت، بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش سرعت باد تا ‌‌‌‌6‌‌‌‌ متربرثانیه در شرایط دمای محیط ثابت، بازده بخش بخار بطور میانگین 52/2% و به ازای افزایش 10 درجه‌ سانتیگرادی دمای محیط در شرایط عدم وزش باد، بازده این بخش 4/3% کاهش می‌یابد که این مقدار به ترتیب معادل 8/16 و 24 مگاوات ساعت است. 

کلیدواژه‌ها


[1]    Du Preez, A.F., and Kroger, D.G., “Effect of Wind on Performance of a Dry-cooling Tower”, Heat Recovery Systems and CHP Journal, Vol. 13, Issue. 2, pp. 139-146, (1993).
 
[2]    Wei, Q., “A Study of the Unfavorable Effects of Wind on the Cooling Efficiency of Dry Cooling Towers”, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 54, pp. 633-643, (1995).
 
[3]    Su, M.D., and Tang, G.F., “Numerical Simulation of Fluid Flow and Thermal Performance of a Dry-cooling Tower under Cross Wind Condition”, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 74, pp. 289-306, (1998).
 
[4]    Kapas, N., “Behavior of Natural Draught Cooling Towers in Wind”, CMFF 30, July 8-10, Budapest, Hungary, pp. 42-49, (2003).
 
[5]    Amur, G., “Role of Plant Building in a Power Station Acting as Barrier to the Wind Affecting the Natural Draft Cooling Tower Performance”, 15th Australasian Fluid Mechanics Conference, May 21-24, Sydney, Australia, pp. 89-94, (2004).
 
[6]    Goodarzi, M., and Ramezanpour, R., “Alternative Geometry for Cylindrical Natural Draft Cooling Tower with Higher Cooling Efficiency under Crosswind Condition”, Energy Conversion and Management, Vol. 77, pp. 243-249, (2014).
 
[7]    EGI, “The Heller Systems”, Report Ref. No. 8325-LK, (1984).
 
[8]    Madadnia, M., “Effect of Wind Break Walls on Performance of a Cooling Tower Model”, Mechanical & Aerospace Engineering Journal, Vol. 3, No. 4, pp. 61-67, (2008).
 
[9]    Eldredge, T.V., “An Investigation of the Effects of Flue Gas Injection on Natural Draft Cooling Tower Performance”, Journal of Engineering for Gas Turbine and Power, Vol. 119, pp. 478-484, (1997).