تحلیل و بررسی میدانی عملکرد توربین بادگیر اینولاکس

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر فنی مهندسی / شرکت نیروگاه های بادی توان گستر رامان(وات ویند)

2 مدیر تولید و طراحی / شرکت نیروگاه های بادی توان گستر رامان(وات ویند)

3 مدیر واحد برق / شرکت نیروگاه های بادی توان گستر رامان(وات ویند)

چکیده

در این مقاله نتایج تحلیل دینامیک سیالات و نتایج داده برداری های میدانی از یک نمونه کوچک توربین بادی اینولاکس ارائه شده است. توربین بادی اینولاکس باد را متمرکز کرده و آن را سرعت میدهد. طراحی توربین مورد نظر به گونه ای بوده است که انتظار میرفته سرعت باد در محل قرارگیری توربین نزدیک به 1/7 برابر سرعت باد در فضای آزاد باشد. در نهایت برای بررسی اثر محفظه ، عملکرد توربین اینولاکس با یک توربین با همان ابعاد در بیرون از محفظه مقایسه و عملکرد بهتر آن شامل توان و انرژی تولیدی بیشتر نمایش داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Lilley, G.M., and Rainbird, W.J., “A Preliminary Report on the Design and Performance of a Ducted Windmill”, Report 102, College of Aeronautics, Cranfield U.K., (1956).
 
[2] Oman, R.A., Foreman, K.M., and Gilbert, B.L., “A Progress Report on the Diffuser Augmented Wind Turbine”, Proc. 3rd Biennial Conference and Workshop on Wind Energy Conversion Systems, Washington DC, USA, pp. 829-826, (1975)
 
[3] Igra, O., “Shrouds for Aerogenerators”, AIAA Journal, Vol. 14, No. 10, pp. 1481-1483, (1976).
 
[4] Gilbert, B.L., Oman, R.A., and Foreman, K.M., “Fluid Dynamics of DAWT's”, Journal of Energy, Vol. 2, pp. 368-374, (1978).
                                                       
[5] Van Bussel, G.J.W., “The Science of Making more Torque from Wind: Diffuser Experiments and Theory Revisited”, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 75, No. 012010, pp. 1-12, (2007)
 
[6] Allaei, D., and Andreopoulos, Y., “INVELOX: A New Concept in Wind Energy Harvesting”, ASME 2013 7th International Conference on Energy Sustainability & 11th Fuel Cell Science, Engineering and Technology Conference ES-fuel Cell, July 14-19, Minneapolis, MN, USA, (2013).
 
[7] Allaei, D., Tarnowski, D., and Andreopoulos, Y., “INVELOX with Multiple Wind Turbine Generator Systems”, Energy Journal, Vol. 93, Part 1, pp. 1030–1040, (2015).
 
[8] Al-Bahadly, I.H., and Petersen, A.F.T., “A Ducted Horizontal Wind Turbine for Efficient Generation”, InTech, (2011).
 
[9] Abu-El-Yazied, T.G., Ali, A.M., Makady, A.M., and Hassan, I.M., “Optimizing the Duct Shape and Location for Improving Performance of Darrieus Wind Turbine”, International Journal of Current Engineering and Technology, Vol. 5, No. 1, pp. 1-8, (2015).
 
[10] Shives, M., and Crawford, C., “Computational Analysis of Ducted Turbine Performance”, Third International Conference on Ocean Energy, October 6, Bilbao, Spain, (2010).