بررسی تجربی افت فشار توری محافظ در تونل باد عمودی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار و عضو هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران.

چکیده

به منظور جلوگیری از سقوط افراد و یا مدل در تونل باد عمودی از توری محافظ در ورودی محوطه پرواز استفاده می‌شود. با توجه به اینکه سرعت جریان هوا در محوطه پرواز بالا می‌باشد، لذا افت فشار در توری محافظ نیز بالا خواهد بود. این افت فشار حدود 25% افت فشار کل تونل باد می‌باشد. سیم‌های چندرشته‌ای در برابر خستگی مقاوم بوده، از این‌رو سیم‌های توری محافظ از نوع چندرشته‌ای می‌باشند. به‌منظور انتخاب مناسب توری و سیم‌های مربوط به آن، مدل توری محافظ ساخته شده و با استفاده از تونل باد، تحقیقات لازم انجام گرفت. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که ضریب افت فشار توری محافظ بستگی شدیدی به نسبت سطح باز به سطح کل توری دارد. هنگامی‌که این نسبت 95/0 است، افت فشار توری محافظ 05/0 بوده، با کاهش این نسبت به مقدار 73/0 افت فشار توری محافظ به مقدار 31/0 افزایش می‌یابد.  همچنین ضریب افت فشار توری با سیم چند رشته‌ای و توری با سیم مفتول نزدیک به یکدیگر می‌باشد. برای توری‌هایی که قطر سیم آنها کمتر از 6/0 میلی‌متر است، نتایج به دست آمده با نتایج سایر پژوهشگران هم‌خوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


[1] اردکانی محمدعلی،‌ گزارش علمی طرح  تونل باد عمودی بخش امکان‌سنجی، سازمان پژوهش‌های علمی ایران (1390).
 
[2] Barlow, J. B., Rae, W. H. and Pope, A., “Low Speed Wind Tunnel Testing”, A Wiley-Intersience Publication. John Wiley and Sons, Inc. (1999).
 
[3] Ardakani, M. A.S., “Low-speed wind Tunnel (Design Principles and Application)”, KN Toosi University, (in Persian) (2008).
 
[4] Wieghardt, K. E. G., “On the Resistance of Screens”, Aeron. Quart., Vol. 4, pp. 186-192, (1953).
 
[5] Devahl-Davis, G., “The Flow of Air through Wire Screens”, Proceedings of the First. Australian Conference on Hydraulics and Fluid Mechanic, pp. 191-212, (1964).
 
[6] Prandtl, L., "Herstellung Einwandfreier Luftstorme, Handbuch der Experimentalphysik", Bd. 4, 2 TeilAkademische Verlagsgesellschaft, S. 65-106, (1932)
 
[7] Dryden, H.L., and SchuBauer, G.G., “The use of Damping Screens for the Reduction of Wind Tunnel Turbulence”, J. Aero Sci, 14,221-228(1947)
 
[8] اردکانی محمدعلی، ایروانی عیسی ، بررسی تجربی جریان هوا در پایین‌دست سیم‌های چند رشته‌ای، مجله تربیت مدرس دوره 13، شماره 7، صفحه 54 تا 63، (1392).
 
[9] اردکانی محمد علی، "جریان‌سنج سیم داغ"، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، (1385).
 
[10] Schlichting, H., “Boundary-Layer Theory”, Mcgraw-Hill, New York, (2004).
 
[11] Biao Lu and Michael B. Bragg, “ Experimental Investigation of the Wake-survey Method for a Bluff Body with a Highly Turbulent Wake”, AIAA J, 2002-3060, (2002).