تحلیل فرکانسی دنباله ایرفویل نوسانی مجهز به فلپ گارنی با استفاده از سیم داغ

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ‌دانشکده مهندسی هوافضا

2 دانشجوی کارشناسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ‌دانشکده مهندسی هوافضا

3 استاد، عضو قطب علمی مهندسی هوافضای محاسباتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ‌دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده

 آزمایش­های تجربی متعددی جهت مطالعۀ ساختار دنبالۀ ایرفویل نوسانی مجهز به فلپ گارنی در شرایط نوسان قبل و بعد از واماندگی استاتیکی انجام شده است. نوع حرکت نوسانی پلانجینگ بوده و ایرفویل مجهز به فلپ گارنی به ارتفاع­های 6/2% و 3/3% وتر می­باشد. سرعت دنباله با استفاده از دستگاه جریان سنج سیم‌داغ اندازه­گیری گردید و اندازه­گیری­های توزیع فشار روی سطح بالا و پایین ایرفویل برای بررسی نحوۀ تشکیل ساختار­های گردابه­ای روی سطح ایرفویل و ریزش آنها به دنباله ایرفویل نوسانی انجام شد. داده­های حاصل از جریان سنج سیم­داغ در حوزۀ فرکانسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان­ دادند که قدرت گردابه­های ایرفویل پلانجینگ با افزودن فلپ به طور چشمگیری افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


[1]    Seling, M.S., and Guglielmo, J.J., "High-lift Low Reynolds Number Airfoil Design", Journal of Aircraft, Vol. 34, No.1, pp. 72–79, (1997).
 
[2]    Liebeck, R.H., "Design of Subsonic Airfoils for High Lift, Journal of Aircraft", Vol. 15, No. 9, pp. 547–561, (1978).
 
[3]    Storms, B.L., and Jang, C.S., "Lift Enhancement of an Airfoil using a Gurney Flap and Vortex Generators", Journal of Aircraft, Vol. 31, No. 3, pp. 542–7, (1994).
 
[4]    Jang, C.S., Ross, J.C., and Cummings, R.M., "Numerical Investigation of an Airfoil with a Gurney Flap", Aircraft Design, Vol. 1, No. 2, pp. 75-88, (1998).
 
[5]    Myose, R., Papadakis, M., and Heron, I., "Gurney Flap Experiments on Airfoils, Wings, and Reflection Plane Model", Journal of Aircraft, Vol. 35, No. 2, pp. 206–11, (1998).
 
[6]    Giguère, P., Dumas, G., and Lemay, J., "Gurney Flap Scaling for Optimum Lift-to-drag Ratio", AIAA Journal, Vol. 35, No. 12, pp.1888–1890, (1997).
 
[7]    Neuhart, D.H., and Pendergraft, O.C., "A Water Tunnel Study of Gurney Flaps", NASA TM 4071, (1998).
 
[8]    Jeffrey, D., Zhang, X., and Hurst, D.W., "Aerodynamics of Gurney Flaps on a Single-element High-lift Wing", Journal of Aircraft, Vol. 37, No 2, pp. 295–301, (2000).
 
[9]    Troolin, D.R., Longmire, E.K., and Lai, W.T., "Time Resolved PIV Analysis of Flow Over a NACA0015 Airfoil with Gurney Flap", Experiments in Fluids, Vol. 41, No. 2, pp. 241–254, (2006).
 
[10]      Lee, T., and Gerontakos, P., "Investigation of Flow over an Oscillating Airfoil", Journal of Fluid Mechanics, Vol. 512, pp.313-341, (2004).
 
[11]      Lee, T., and Gerontakos, P., "Investigation of Flow Over an Oscillating Airfoil", Journal of Fluid Mechanics, Vol. 512, pp.313-341, (2004),
 
[12]      Gerontakos, P., and Lee, T., "Oscillating Wing Loadings with Trailing Edge Strips", Journal of Aircraft, Vol. 43, No. 2, pp. 428–436, (2006).
 
[13]      Ajalli, F., Mani, M., and Soltani, M., "An Experimental Investigation of Pressure Distribution Around a Heaving Airfoil", The 5th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanic and Thermodynamics, South Africa, Sun City, (2007).
 
[14]      Ajalli, F., and Mani, M., " Numerical Investigation of Dynamic Stall Phenomenon on a Plunging Airfoil", 15th International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements, New Forest, UK, (2011).
 
[15]      Soltani, M. R., Seddigh, M., and Rasi Marzabadi, F., "Comparison of Pitching and Plunging Effects on the Surface Pressure Variation of a Wind Turbine Blade Section", Journal of Wind Energy, Vol. 12, No. 3, pp 213–239, (2009).
 
[16]      Lai, J.C.S., and Platzer, M. F., "Jet Characteristics of a Plunging Airfoil", AIAA Journal, Vol. 37, No 12, pp. 1529-1537, (1999).
 
[17]      Ericsson, L.E., and Reding, J.P., "Fluid Mechanics of Dynamic Stall", Part I. Unsteady Flow Concepts. Journal of Fluids and Structures, Vol. 2, No. pp. 1–33, (1988).
 
[18]      Sadeghi, H., Mani, M. and Karimian S.M., "Unsteady Wake Measurements Behind an Airfoil and Prediction of Dynamic Stall from the Wake", Aircraft Engineering and Aerospace Technology, an International Journal, Vol. 82, No. 4, pp. 225-236, (2010).