به کارگیری خفه کن های عکس العملی برای کاهش نوفه ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد

2 استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکترا، مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

منبع تولید نوفه جریانی در ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز رگلاتور است و در این پژوهش با به­کار­گیری صدا­ خفه­کن در پایین دست منبع تولید نوفه تلاش می­شود این نوفه کاهش داده شود. صدا­ خفه­کن عکس­العملی با هندسه­ها و شکل­های مختلفی ساخته شده است. خفه­کن­ها دو نوع لوله­های سوراخدار هم مرکز و صفحه سوراخدار می­باشند که در نوع لوله­های سوراخدار هم مرکز اثر قطر لوله­ها و سوراخ‌ها همچنین پوشش سطح بیرونی خفه­کن با ماده جاذب صدا مورد بررسی قرار می­گیرد.در این مطالعه تجربی دو کمیت آکوستیکی تراز فشار و تراز شدت صوت اندازه­گیری­ می­شود. مهمترین نتیجه­ای که از این پژوهش بدست آمده این است که با ترکیب خفه­کن­های لوله­های سوراخدار هم مرکز با پوشش عایق صوتی و صفحه سوراخدار می­توان نوفه جریانی را بیشتر از خفه­کن­های ساده کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


[1] Lighthill, M.J., "On Sound Generated Arodynamically: 1. General Theory", Proc. Roy. Soc., Vol. 211, No. 1107, pp 564-587, (1952).
 
[2] Mukker, E. A. (Editor), "Mechanics of Sound Generation in Flow", Sound Generation by Flow-acoustic Coupling (Ramakrishnan & Davies)", Springer-Verlag, pp. 62-68 (1979).
 
[3] Arina, R., Malvano, R., Piccato, A., and Spazzini, P.G.,  "Numerical and Experimental Analysis of Sound Generated by an Orifice", 13th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference (28th AIAA Aeroacoustics Conference), Roma (Italy), 21-23 May, (2007).
 
[4] Mongeau, Z. Z. L., and Frankel, S. H.," Broadband Sound Generation by Confined     Turbulent Jets", Journal of Acoustical Society of America, Vol. 112, No. 2, pp. 677-689,     (2002).
 
[5] Moore, P., Slot, H., and Boersma, B. J., "Simulation and Measurement of Flow Generated", Journal of Computational Physics, Vol. 224, Issue. 1, pp. 449–463, (2007).
 
[6] Davies, P. O. A. L. "Flow-acoustic Coupling in Ducts", Journal of Sound and Vibration,     Vol. 77, No. 2, pp. 191-209, (1981).
 
[7] United States Patent, "Eccentrically Nested Tube Gas Line Silencer ", Vol. 4, pp. 402,485, September 6, (1983).
[8] فائزیان، ع.، مدرس رضوی، م. ر. و انوراتی، آ.، " بررسی عوامل موثر بر عملکرد خفه­کن‌ها در موتورهای        احتراق داخلی"، نشریه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران، سال ششم-        شماره اول- شماره پیاپی7، (1383).
 
[9] Hassall, J. R., and Zaveri, K., "Acoustic Noise Measurements", Bruel & Kjaer, Printed in Denmark: K. Larsen & Son A/S, (1988).
 
[10] Michael Vorländer, "Fundamentals of Acoustics,Modelling, Simulation, Algorithms and Acoustic Virtual Reality", First edition, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, (2008).
 
[11] Crocker, M. J., (Edited), "Handbook of Noise and Vibration Control", John Wiley & Sons, Inc, New York, (2007).
 
[12] Wagner, C., Hu¨ TTL, T., and Sagaut, P., "Large Eddy Simulation for Acoustic", Cambridge University Press, London, (2007).
 
[13] ISA Standard Laboratory,"Measurement of Aerodynamic Noise Generated by Control Valves", ISA-S75.07-1997, Approved August 31, (1997).
 
[14] Bies, D. A., and Hansen, C. H., "Engineering Noise Control Theory and Practice Spon    Press", Fourth edition, (2009).
 
[15] Baumann, H. D., Arant, J.B., Liptak, B.G., and Cain, F.M., "Valves: Noise Calculation, Prediction, and Reduction",  Chapter n. 6-14 in, "Instrument Enginners' Handbook", Process Control and Optimization, Vol. II, by B. G. Liptak,  Fourth Ed., Taylor & Francis Group, (2006).