بررسی تجربی اثر انسداد مدل در اتاق آزمون تونل باد بر عملکرد آن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار، پژوهشکده مهندسی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده

یکی از اهداف استفاده از تونل باد عمودی، آموزش سقوط آزاد چتربازان می‌‌باشد. با توجه به اینکه افراد در محوطه پرواز تونل باد شناور می‌باشند، در محوطه تونل باد ایجاد انسداد شده که بر عملکرد تونل باد تأثیر خواهد گذاشت. لذا برای طراحی این نوع تونل باد، شناخت این تأثیر و افت فشار ناشی از افراد شناور مهم می‌باشد. در این تحقیق تجربی، با استفاده از مدل‌های استوانه‌ای شکل، تأثیر ضریب انسداد در تونل بادی با ابعاد مقطع آزمون m 1× m 2/1 بررسی شده است. هنگامی که ضریب انسداد در تونل باد کمتر از 15/0 می‌باشد، تأثیر زیادی بر عملکرد تونل باد به وجود نیآمده و کاهش سرعت جریان هوا حدود 7% می‌باشد. با افزایش ضریب انسداد بیش از2/0، کاهش سرعت جریان هوا دراتاق آزمون بسیارشدید می‌شود. همچنین آرایش مدل‌ها نقش زیادی در افت فشار داشته که در این مقاله به آن اشاره شده است

کلیدواژه‌ها


[1] Gorlin, S. M., and Slezinger, I. I., “Wind Tunnel and Their Instrumentations”, Israel Program for Scientific Tranlations, Jerusalem, U.S. Department of Commerce. Clearinghouse for Federal Scientific and Technical Information Springfield, (1966).
 
[2] Wieghardt, K. E. G., “On the Resistance of Screens”, Aeron. Quart, Vol. 4, pp 186-192. (1953).
 
]3[ اردکانی، م. ع. "تونل باد با سرعت پایین (اصول طراحی وکاربرد)"، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، (1388).
 
[4] Barlow, J. B., Rae, W. H., and Pope, A., “Low Speed Wind Tunnel Testing”, A Wiley-Intersience Publication, John Wiley and Sons, Inc, New York, (1999).
 
[5] Rae, W. H., and Pope, A., “Low Speed Wind Tunnel Testing”, 2nd Edition, A Wiley-Intersience Publication, John Wiley and Sons, Inc, New York, (1984).