تحلیل پایداری و دوشاخگی پاسخ روتور صلب همراه دمپر فیلم فشرده در حضور کاویتاسیون

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه ملایر

2 دانشگاه ملایر

چکیده

در مقاله حاضر پاسخ دینامیکی سیستم روتور صلب همراه ژورنال بیرینگ و دمپر فیلم فشرده با رویکرد بررسی اثر افزایش لقی مورد بررسی واقع شده است. در تحلیل پایداری و دوشاخگی پاسخ سیستم از روش فلوکوئت استفاده شده شده است. شبیهسازی مدل هیدرودینامیکی فیلم روغن برای ژورنال بیرینگ و دمپر فیلم فشرده به تفکیک و با بهره گیری از روش انتگرالگیری از رابطه توزیع فشار بدست آمده از طریق معادله رینولدز، در فیلم روغن در سرتاسر سطح بیرینگ و دمپر انجام شده است. با ثابت نگاه داشتن سایر پارامترهای سیستم اثر میزان لقی در بیرینگ و دمپر بر پاسخ سیستم به ازای سرعت های دورانی مختلف مورد بررسی واقع شده است. نتایج نشان میدهد که پاسخ سیستم تاثیرپذیری شدیدی از میزان لقی داشته و افزایش اندک میزان لقی میتواند سبب افزایش دامنه پایداری پاسخ سیستم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Holmes, R., "Vibration and it's Control in Rotating Sysyem", IUTAM Symposium on Dynamics of Rotors, Lyngby, Denmark, pp. 156-181, (1984).
 
[2] Hahn, E.J., "Equivalent Stiffness and Damping Coefficients for Squeeze Film Dampers", International Mechanical Engineering Conference, Vibration in Rotating Machinary, York, England, Paper C325/84, pp. 507-514, (1984).
 
[3]  Burrows, C., and Sahinkaya, M.N., "Modeling of Oil Film Forces in Squeeze Film Bearings", Tribology Journal, Vol. 108, No. 2, pp. 262-269, (1986).
 
[4] Inayat-Hussain, J.I., Kanki, H., and Mureithi, N.W., "Stability and Bifurcation of a Rigid Rotor in Cavitated Squeeze Film Dampers without Centering Spring", Journal of Tribology International, Vol. 34, No. 10, pp. 689-702, (2001).
 
[5] Inayat-Hussain, J.I., Kanki. H., and Mureithi, N.W., "On the Bifurcation of Rigid Rotor Response in Squeeze Film Dampers", Journal of Fluids and Structures, Vol. 17, No. 3, pp. 433-459, (2003).
 
[6] Qin, W., Zhang, J., and Ren, X., "Responce and Bifurcation of Rotor with Squeeze Film Damper on Elastic Support", Journal of Chaos, Solutions and Fractals, Vol. 39, No.1, pp. 188-195, (2009).
 
[7] Zhou, H.L., Luo, G.H., Chen, G., and Wang, F., "Analysis of the Nonlinear Dynamic Responce of a Rotor Supported on Ball Bearings with Floating-ring Squeeze Film Dampers", Journal of Mechanism and Machine Theory, Vol. 59, No. 1, pp. 65-77, (2013).
 
[8] Zhong, L., Dao-xun, L., and Qi-bai, H., "Reasearch on Rigid Rotor Sliding Bearing System with Squeeze Film Damper", Journal of Shanghai University, Vol. 5, No. 3, pp. 224-229, (2001).
 
[9] Wan, C., and Jian, C., "Gear Dynamic Analysis with Turbulent Journal Bearing Mounted Hybird Squeeze Film Damper-chaos and Active Control Analysis", Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, Vol. 10, No. 1, pp. 1-11, (2014).
 
[10] Cao, J., Dimond, T., and Allaire, P., "Numerical Analysis of Flexible Rotor with Nonlinear Bearings and Squeeze Film Dampers", International Mechanical Engineering Congress and Exposition, ASME, Montreal, Canada, (2014).
 
]11[  بهزاد، م.، میثمی، ف.، روحانی بسطامی، ع.، جمالی، ج.، "بررسی اثر افزایش لقی یاتاقان‌های لغزشی در رفتار دینامیکی توربو ژنراتورهای گازی" چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، 10 اسفند، (1388).
 
[12] Burrows, C.R., Sahinkaya, M.N., and Kucuk, N.C., "Dynamic Perfoemance of Squeeze Film Bearings", Conference of Proceedings of the 4th Workshop on Rotordynamics Instability Problems in High Performance Turbomachinery, NASA, (1986).
 
[13] Nayfeh, A.H., and Balachandran, B., "Applied Nonlinear Dynamics", John Wiley & Sons Inc, NewYork, (1995).