شبیه‌سازی الکتروهیدرودینامیک اثر عملگر پلاسمایی بر جریان سیال با اصلاح شرط مرزی در مدل سوزن-هوانگ

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد/ دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 صنعتی شریف*مهندسی مکانیک

چکیده

عملگر پلاسمایی از کارآمدترین و مطمئن‌ترین روش‌های کنترل فعال جریان سیال شناخته می‌شود. یکی از مدل‌های عددی برای شبیه‌سازی اثر عملگر بر جریان سیال، مدل سوزن-هوانگ است که در آن با حل دو معادله بیضوی برای پتانسیل الکتریکی و غلظت شارژ، اثر عملگر به صورت ترم‌های چشمه به معادلات ناویر-استوکس افزوده می‌گردد. در این پژوهش شرط مرزی جدیدی برای توزیع شارژ بر روی سطح دی‌الکتریک پیشنهاد می‌شود که ارتباطی را میان دو معادله بیضوی برقرار می‌کند. نتایج مطالعه نشان می‌دهند مدل ارتقایافته در شبیه‌سازی ساختار لایه مرزیِ کنترل‌شده در جریان عبوری از ایرفویل و صفحه تخت دارای دقت بالایی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]   Roth, J. R., “Electrohydrodynamically Induced Airflow in a One Atmosphere Uniform Glow Discharge Surface Plasma”, 25th Anniversary Conference on Plasma Science – IEEE Conference Record –Abstract, pp. 291-291, (1998).
 
[2]   Kogelschatz, U., Eliasson, B., and Egli, W., “Dielectric-barrier Discharges, Principle and Applications”, Journal de Physique IV, Vol. 7, No. C4, pp. 47-66, (1997).
[3]   Van Rosendale, J. R., Malik, M. R., and Hussaini, M. Y., “Ion-wind Effects on Poiseuille and Blasius Flow”, AIAA Journal, Vol. 26, No. 8, pp. 961-968, (1988).
 
[4]   Enloe, C. L., McLaughlin, T., Font, G. I., and Baughn, J. W., “Parameterization of Temporal Structure in the Single-dielectric-barrier Aerodynamic Plasma Actuator”, AIAA Journal, Vol. 44, No. 6, pp. 1127-1127 (2006).
 
[5]   Roth, J. R., Sherman, D. M., and Wilkinson, S. P., “Boundary Layer Flow Control with a One Atmosphere Uniform Glow Discharge Surface Plasma”, 36th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, NV, USA, pp. 328-356, (Jan. 1998).
 
[6]   Samimy, M., Kim, J-H., Kastner, J., Adamovich, I., and Utkin, Y., “Active Control of High-Speed and High-reynolds-Number J using Plasma Actuators”, Journal of Fluid Mechanics, Vol. 578, pp. 305-330, (2007).
 
[7]   Yoon, J-S., and Han, J-H., “One-equation Modeling and Validation of Dielectric Barrier Discharge Plasma Actuator Thrust”, Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 47, No. 40, pp. 405202-405202, (2014).
 
[8]   Nelson, R. C., Corke, T. C., Othman, H., Patel, M. P., Vasudevan, S., and Ng, T., “A Smart Wind Turbine Blade using Distributed Plasma Actuators for Improved Performance”, 46th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, USA, (Jan. 2008).
 
[9]   Versailles, Ph., Ghosh, Sh., Vo, H. D., and Masson, Ch., “Preliminary Assessment of Wind Turbine Blade Lift Control Via Plasma Actuation”, Wind Engineering, Vol. 35, No. 3, pp. 339-356, (2011).
 
[10] Thomas, F. O., Kozlov, A., and Corke, T. C., “Plasma Actuators for Cylinder Flow Control and Noise Reduction”, AIAA Journal, Vol. 46, No. 8, pp. 1921-1921, (2008).
 
[11] Huang, J., Corke, T. C., and Thomas, F. O., “Plasma Actuators for Separation Control of Low-pressure Turbine Blades”, AIAA Journal, Vol. 44, No. 1, pp. 51-57, (2006).
 
[12] Boesch, G., Vo, H. D., Savard, B., Wanko-tchatchouang, C., and Mureithi, N. W., “Flight Control using Wing-tip Plasma Actuation”, Journal of Aircraft, Vol. 47, No. 6, pp. 1836-1836, (2010).
 
[13] Jukes, T. N., “Turbulent Drag Reduction using Surface Plasma”, PhD Diss., Mechanical Engineering Department, University of Nottingham, Nottingham, UK, (Jan. 2007).
 
[14] Post, M. L., and Corke, T. C., “Separation Control using Plasma Actuators Stationary and Oscillating Airfoils”, AIAA paper 0841, (2004).
 
[15] Jacob, J. D., Ramakumar, K., Anhony, R., and Rivir, R. B., “Control of Laminar and Turbulent Shear Flows using Plasma Actuators”, 4th International Symposium on Turbulence and Shear-flow Phenomena, Williamsburg, USA,  (Jun. 2005).
 
[16] Roth, J. R., and Dai, X., “Optimization of the Aerodynamic Plasma Actuator as an Electrohydrodynamic (EHD) Electrical Device”, 44th AIAA Aerospace Science Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, USA, (Jan. 2006).
[17]  Suzen, Y. B., Huang, P. G., Jacob, J. D., and Ashpis, D. E., “Numerical Simulation of Plasma Based Flow Control Applications”, AIAA Paper 4633, (2005).
 
[18]  Suzen, Y. B., and Huang, P. G., “Simulation of Flow Separation Control using Plasma Actuators”, AIAA paper 877, (2006).
 
[19]  Orlove, D. M., Corke, T. C., and Patel, M., “Electric Circuit Model for Aerodynamic Plasma Actuator”, AIAA paper 1206, (2006).
 
[20]  Jayaraman, B., and Shyy, W., “Modelling of Dielectric Barrier Discharge-induced Fluid Dynamics and Heat Transfer”, Progress in Aerospace Science, Vol. 44, No. 3, pp. 139-191, (2008).
 
[21]  Hall, K. D., Jumper, E. J., and Corke, T. C., “Potential Flow Model of a Plasma Actuator as a Lift Enhancement Device”, 43rd AIAA Aerospace Science Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, USA, (Jan. 2005).
 
[22]  Thomson, R. J., and Moeller, T. M., “Numerical Investigations of Plasma Actuator Lorentz Body Forces”, AIAA Paper 1032, (2012).
 
[23]  Suzen, Y. B., Huang, P. G., and Ashpis, D. E., “Numerical Simulation of Flow Separation Control in Low-pressure Turbines using Plasma Actuators”, AIAA Paper 937, (2007).
 
[24]  Abdollahzadeh, M., Pascoa, J. C., and Oliveira, P. J., “Modified Split-potential Model for Modeling the Effect of DBD Plasma Actuators in High Altitude Flow Control”, Current Applied Physics, Vol. 14, No. 8, pp. 1160-1170, (2014).
 
[25]  Ibrahim, I. H., and Skote, M., “Boundary Condition Modification of the Suzen-Huang Plasma Actuator Model”, International Journal of Flow Control”, Vol. 3, No. 2+3, (2011).
 
[26] Bouchmal, A., “Modeling of Dielectric-barrier Discharge Actuator”, Master of Science Thesis, Delft University of Technology, (2011).
 
[27] Mazaheri, K., Omidi, J., and Kiani, K. C., “Simulation of DBD Plasma Actuator Effect on Aerodynamic Performance Improvement using a Modified Phenomenological Model”, Computers & Fluids, Vol. 140, pp. 371-384, (2016).
 
[28] Omidi, J., Mazaheri, K., and Kiani, K. C., “Electrostatic Simulation of DBD Plasma Actuator for Low-speed Flow Separation Control”, 23th Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME), Tehran, Iran, (2015).
 
[29] Omidi, J., and Mazaheri, K., “Numerical Simulation of von-Karman Vortex Shedding Control using of Plasma Actuator”, 16th Fluid Dynamics Conference, Kermanshah, Iran, (2015).
 
[30] Omidi, J., “Numerical Simulation of DBD Plasma Actuator and Optimization for Separation Control”, Master of Science thesis, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, (2015).