شبیه سازی و تحلیل ترمواکونومیک تبرید تراکمی خورشیدی با ردیاب در شهر اصفهان توسط ترنسیس.

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیار دانشکده فنی و مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، تهران

چکیده

سیستم تبرید تراکمی خورشیدی برای ماه ها و دماهای مختلف تبخیر در اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است، که توسط نرم افزار ترنسیس شبیه سازی شده است. ظرفیت بار سرمایشی ساعتی از یک ساختمان نمونه در روز های مختلف مشخص شده است. ساعات افزایش حرارت کلی از ساختمان نمونه و نیز تغییرات ساعتی پارامترهای مختلف محاسبه شده است. حداقل مساحت سطح پنل فتوولتائیک برای پاسخ گویی به تقاضای برق کمپرسور مشخص شده است. با انجام محاسبات اقتصادی مشخص گردید که اضافه کردن سیستم خورشیدی، صرفه اقتصادی دارد. همچنین در مصرف سالانه کربن به مقدار 1241 کیلوگرم صرفه جویی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Beggs, C.,” Energy: Management, Supply and Conservation”, in: Seconded Elsevier Ltd, (2009).
 
[2] Fong, K.F.,” Solar Hybrid Air-conditioning System for High Temperature Cooling in Subtropical City”, Renewable Energy, Vol. 35, pp. 2439–2451, (2010).
 [3] Koroneos, C.,” Solar Air Conditioning Systems and Their Applicability–An Exergy Approach”, Resources, Conservation and Recycling, Vol. 55, pp. 74–82, (2010).
 
[4] Guo, J., and Shen, H.G., ”Modeling Solar-driven Ejector Refrigeration System Offering Air Conditioning for Office Buildings”, Energy and Buildings, Vol. 41, pp. 175–181,(2009).
 
[5] Kim, D.S., and Ferreira, I.,” Solar Refrigeration Options  a State of the Art Review”, International Journal of Refrigeration, Vol. 31, pp. 3–15, (2008).
 
[6] Freris, L., and Infield, D., ”Renewable Energy in Power Systems”,  John Wiley and Sons Ltd, (2008).
 
[7] Cengel, YA., and Boles, MA., ”Thermodynamics: An Engineering Approach”, McGraw Hill, (2014).
 
[8]  Wylen , V., ”Fundamentals of  Thermodynamics  6th Edition”, Edwin, R and Gordon J., (2013).
 
[9] Carolina Mira-Hernández,” Compressed-liquid Energy Storage with an Adsorption-based Vapor Accumulator for Solar-driven Vapor Compression Systems in Residential Cooling”, International Journal of Refrigeration, 3207, (2016).
 
[10] Lazzarin, RM.,” Solar Cooling: PV or Thermal? A Thermodynamic and Economical Analysis”, International Journal of Refrigeration, Vol. 39, pp. 38- 47, (2014).
 
[11] Vaibhav, Jain., ”Energy, Exergy, Economic and Environmental (4E) Analyses Based Comparative Performance Study and Optimization of Vapor Compression-absorption Integrated Refrigeration System”, Energy, Vol. 91, pp. 816-832, (2015).
 
[12] Ferreira, CI., ” Techno-economic Review of Solar Cooling Technologies Based on Location-Specific Data”, International Journal of Refrigeration, Vol. 39, pp. 23-37, (2014).
 
[13] Mastrullo, R., and Renno, C.,”A Thermo Economic Model of a Photovoltaic Heat Pump”, Applied Thermal Engineering, Vol. 30, pp. 1959–1966, (2010).
 
[14] Fong, K.F., ”Comparative Study of Different Solar Cooling Systems for Buildings in Subtropical City”, Solar Energy, Vol. 84, pp. 227–244, (2010).
 
[15] Duffie, J.A., and Beckman W.A.,” Solar Engineering of Thermal Processes”, John Wiley and Sons Ltd, (2013).
 
[16] Ersoy, H.K.,” Performance of a Solar Ejector Cooling-system in the Southern Region of Turkey”, Applied Energy, Vol. 84, pp. 971–983, (2007).
 
[17] Ozgoren, M.,” Determination of Cooling Load of a Midibus Via Meteorological Data. in: Case Study for Edirne”, International Scientific Conference, UNITECH09, pp. 544–551, (2009).
 [18] Yamankaradeniz, R.,” Refrigeration Techniques and Heat Pump Applications”, Dora Company, (2009).
 
[19] TRNSYS 16: ”a TRaNsient System Simulation Program”, Volume 3 Standard Component Library Overview University of Wisconsin- Madison, (2016)
 
[20] Bilgili, M., ” Hourly Simulation and Performance of Solar Electric-vapor Compression Refrigeration System”, Solar Energy, Vol. 85, pp. 2720–2731, (2011).
 
]21http://www.tavanir.org.ir [، وزارت نیرو، مصوبه وزیر، ابلاغ تعرفه خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک، مصوبه شماره 370732/100 مورخ 08/05/91 شورای اقتصاد.