تحلیل کمانش ورق کامپوزیتی با سوراخ های دایره ای روی تکیه گاه الاستیک در شرایط مرزی و بارگذاری های لبه ای پاره ای مختلف، به شیوه نیمه تحلیلی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشگاه شهید چمران

3 دانشگاه یزد

4 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در مقاله کنونی، به بررسی کمانش ورق مستطیلی چندلایه ساخته شده از مواد مرکب دارای دو سوراخ دایره ای طولی یا عرضی، مستقر بر روی بستر الاستیک ونکلر -پسترناک، پرداخته شده است. در این راستا، از تئوری کلاسک ورق، روابط کرنش-جابجایی فن کارمن، روش های گلرکین و انرژی و تبدیل مسئله به مسئله مقادیر ویژه استفاده شده است. بار کمانش برای موقعیت های مختلف نسبی سوراخ های ورق در بارگذاری های لبه ای موضعی: متمرکز، یکنواخت و سینوسی، برای دو نوع شرط لبه ای جابجا شونده ساده و گیردار تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]    Leissa, A.W., and Kang, J.H., “Exact Solutions for Vibration and Buckling of an SS-C-SS-C Rectangular Plate Loaded by Linearly Varying in-plane Stresses”, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 44, pp. 1925–1945, (2002).
 
[2]    Wang, X., Wang, X., and Shi, X., “Accurate Buckling Loads of Thin Rectangular Plates under Parabolic Edge Compressions by the Differential Quadrature Method", International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 49, pp. 447–453, (2007).
 
[3]    Jana, P., and Bhaskar, K., “Analytical Solutions for Buckling of Rectangular Plates under Non-uniform Biaxial Compression or Uniaxial Compression with In-plane Lateral Restraint”, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 49, pp. 1104–1112, (2007).
[4]    Kalyan, J.B., and Bhaskar, K., “An Analytical Parametric Study on Buckling of Non-uniformly Compressed Orthotropic Rectangular Plates”, Composite Structures, Vol. 82, pp. 10–18, (2008).
 
[5]    Shariyat, M., and Asemi, K., “3D B-Spline Finite Element Nonlinear Elasticity Buckling Analysis of Rectangular FGM Plates under Non-uniform Edge Loads, using a Micromechanical Model”, Composite Structures, Vol. 112, pp. 397–408 (2014).
 
[6]    El-Sawy, K.M., and Martini, M.I., “Elastic Stability of Bi-axially Loaded Rectangular Plates with a Single Circular Hole”, Thin-Walled Structures, Vol. 45, pp.  122–133, (2007).
 
[7]    Komur, M.A., and Sonmez, M., “Elastic Buckling of Rectangular Plates under Linearly Varying In-plane Normal Load with a Circular Cutout”, Mechanics Research Communications, Vol. 35, pp.  361–371, (2008).
 
[8]    Panda, S.K., and Ramachandra, L.S., “Buckling of Rectangular Plates with Various Boundary Conditions Loaded by Non-uniform in Plane Loads”, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 52, pp. 819–828, (2010).
 
[9]    Yu, T., Yin, S., Bui, T.Q., Xia, S., Tanaka, S., and Hirose, S., “NURBS-based Isogeometric Analysis of Buckling and Free Vibration Problems for Laminated Composites Plates with Complicated Cutouts using a New Simple FSDT Theory and Level Set Method”, Thin-walled Structures, Vol. 101, pp. 141–156, (2016).
 
[10]    Turvey, G.J., and Marshall, I.H., "Buckling and Postbuckling of Composite Plates", Springer, Germany, Dordrecht, (1995).
 
[11]    Eslami, M.R., Hetnarski, R.B., Ignaczak, J., Noda, N., Sumi, N., and Tanigawa, Y., “Theory of Elasticity and Thermal Stresses”, Springer, Germany, Dordrecht, (2013).
 
[12]    Ashrafi, H., Asemi, K., Shariyat, M., and Salehi, M., “Two-dimensional Modeling of Heterogeneous Structures using Graded Finite Element and Boundary Element Methods”, Meccanica, Vol. 48, pp.  663-680, (2013).
 
[13]    Ashrafi, H., Asemi, K., and Shariyat, M., “A Three-dimensional Boundary Element Stress and Bending Analysis of Transversely/Longitudinally Graded Plates with Circular Cutouts under Biaxial Loading”, European Journal of Mechanics - A/Solids, Vol. 42, pp. 344–357, (2013).
 
[14]    Ashrafi, H., and Shariyat, M., “A Three–dimensional Comparative Study of the Isoparametric Graded Boundary and Finite Element Methods for Nonhomogeneous FGM Plates with Eccentric Cutouts”, International Journal of Computational Methods, DOI: 10.1142/S0219876217500062.
 
[15]      Eslami, M.R., “Finite Elements Methods in Mechanics”, Springer, Switzerland, (2014).
 
[16]    Pandey, R., Shukla, K.K., and Jain, A., “Thermoelastic Stability Analysis of Laminated Composite Plates: An Analytical Approach”, Communications in Nonlinear Scientific and Numerical Simulations, Vol. 14, pp. 1679–1699, (2009).