ارتعاشات واداشته از حرارت در تیرها با در نظر گرفتن اینرسی دورانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد

2 دانشگاه شهرکرد

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی ارتعاشات واداشته از حرارت در تیرها پرداخته شده است. معادله انتقال حرارت در راستای ضخامت تیر با فرض ترموالاستیسیته غیر کوپل تشکیل شده و به صورت تحلیلی حل شده است. معادله حاکم بر ارتعاش عرضی تیر با استفاده از تئوری تیر اویلر-برنولی و در نظر گرفتن اینرسی دورانی محاسبه شده و به صورت تحلیلی حل شده است. نتایج به دست آمده با نتایج موجود که اینرسی دورانی در آنها صرفنظر شده است مقایسه گردیده است. نتایج عددی در قالب منحنی‏هایی رسم گردیده است که وقوع پدیده ارتعاشات واداشته از حرارت را به خوبی تایید می‏کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
[1] Boley, B. A., "Thermally Induced Vibrations of Beams", Journal of Aeronautical Sciences, Vol. 23, pp. 170-181, (1956).
 
[2] Boley, B. A., and Barber, A. D., "Dynamic Response of Beams and Plates to Rapid Heating", Journal of Applied Mechanics, Vol. 24, pp. 413-425, (1957).
 
[3] Hetnarski, R., and Eslami, M.R., "Thermal Stresses Advanced Theory and Applications", 1st Editions, Springer, Amsterdam, (2009).
 
[4] Reddy, J.N., "Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells", 1st Editions, CRC Press, Boca Raton, (2003).
 
[5] Boley, B. A., and Weiner, J.H.,"Theory of Thermal Stresses", 1st Editions, Wiley, New York, (1960).