تأثیرنانوسیال درانتقال حرارت جابجایی مخلوط در محفظه تهویه شده با گرمایش موضعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت نورد فولاد یزد-مسئول pmتاسیسات

2 استادیار، دکتری تخصصی تبدیل انرژی، گروه مهندسی مکانیک، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

جریان و انتقال حرارت جابجایی مخلوط دو نوع نانوسیال متفاوت در یک محفظه تهویه شده با گرمایش موضعی به روش عددی حجم محدود برای سه موقعیت مختلف بررسی و نتایج به صورت خطوط جریان، دما ثابت و اعداد ناسلت متوسط ارائه خواهد شد. سیال ورودی در دمای سرد، دیواره‌ها به همراه درگاه خروجی در شرایط بی‌دررو هستند. پارامترهای مورد بررسی شامل شدت سیال ورودی، اثرات عدد رایلی، غلظت نانوسیال است. نتایج عددی نشان می دهد که در موقعیت اول، رینولدز ۱۰۰، ناسلت متوسط برابر 31/7 و در غلظت ۰3/۰ به عدد 61/8 رسیده است که % 78/ 17افزایش ناسلت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]      Singh, A. K., "Thermal Conductivity of Nanofluids", Defence Science Journal, Vol. 58, pp. 600-607, (2008).
 
[2]      Xuan, Y., and Roetzel, W., "Conceptions for Heat Transfer Correlation of Nanofluids", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 43, 2000, pp. 201–213, (2009).
 
[3]      Khanafer, K., Vafai, K., and Lightstone, M., "Buoyancy-driven Heat Transfer Enhancement in a Two Dimensional Enclosure Utilizing Nanofluids", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 46, pp. 3639–3653, (2003).
 
[4]      Jou, R. Y., and Tzeng, S. C., "Numerical Research of Nature Convective Heat Transfer Enhancement Filled with Nanofluids in Rectangular Enclosures", Int. Commun. Heat Mass Transfer, Vol. 33, pp. 727-736, (2010).
 
[5]      شیخ­زاده،ق.ع. و محمودی،م.، "مطالعه عددی جابه جایی آزاد نانوسیال در یک محفظه مربعی با وجود اجزای سرد و گرم روی دیواره­های عمودی آن"، نشریه استقلال، سال ٣٠، شماره ١، ص ٧٩-٩٦، تابستان (1390).
 
[6]      Abu–Nada, E., and Chamkha, A.J., "Mixed Convection Flow in a Lid Driven Square Enclosure Filled with a Nanofluid", European Journal of Mechanics - B/Fluids, Vol. 29, pp. 472–482, (2010).
 
[7]      Shahi, M., Mahmoudi A. H., and Talebi, F., "Numerical Study of Mixed Convective Cooling in a Square Cavity Ventilated and Partially Heated from the Below Utilizing Nanofluid, International Communications in Heat and Mass Transfer", Vol. 37, pp. 201–213, (2009).
 
[8]      Fereidoon, A., Saedodin, S., HemmatEsfe, M., and Noroozi, M.J., "Evaluation of Mixed Convection in Inclined Square Lid Driven Cavity Filled with Al2O3/water Nanofluid", Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics, Vol. 7, pp. 55–65, (2013).
 
[9]      Hwang, K.S., Lee, J.H., and Jang, S.P., "Buoyancy-driven Heat Transfer of Water-based Al2O3 Nanofluids in a Rectangular Cavity", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 50, pp. 4003-4010, (2007).
 
[10]  Santra, A. K., Sen, S., and Chakraborty, N., "Study of Heat Transfer Augmentation in a Differentially Heated Square Cavity using Copper-water Nanofluid", Int. J. Thermal Sciences, Vol. 47, pp. 1113-1122, )2008(.
 
[11]  Ogut, E. B., "Natural Convection of Water-based Nanofluids in an Inclined Cavity with a Heat Source," Int. J. Thermal Sciences, Vol. 48, pp. 2063-2073, )2009(.
 
[12]  علیزاده، محمدرضا، "بررسی عددی جریان و انتقال حرارت نانوسیال در یک محفظه تهویه شده با چشمه داخلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، (1390).
 
[13]  G. De Vahl Davis, "Natural Convection of Air in a Square Cavity, a Benchmark Numerical Solution", International Journal of Numerical Methodology Fluids, pp. 249–264, (1983).