پتانسیل سنجی استفاده از ترکیب دو نوع آب شیرین کن حرارتی و غشایی در تبدیل نیروگاه گازی به سامانه‌ تولید همزمان آب و توان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک - دانشگاه گیلان

2 گیلان*مهندسی مکانیک

چکیده

در این مقاله ترکیب یک واحد توربین گاز با آب شیرین کن‌های حرارتی و غشایی مورد مطالعه فنی، اقتصادی قرار گرفته است. سامانه مورد نظر از ترکیب دو نوع آب شیرین‌کن که بصورت موازی با هم کار می‌کنند همزمان بهره می‌برد. بعد از مدلسازی فرایند، تحلیل اقتصادی نیز انجام شده است و قیمت فروش آب بعنوان سود مورد نظر از تبدیل واحد گاز به سامانه تولید همزمان آب و توان در هر کدام از آب شیرین کن‌ها بدست آمده است در ادامه تحلیل پارامتری با توجه به شاخص های سامانه تولید همزمان انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1 [­Salcedo, R., Antipova, E. D., Boer, L., Jimenez., and Guillen Gosalbez, G., "Multi- Objective Optimization of Solar Rankine Cycles Coupled with Reverse Osmosis­ Desalination Considering Economic and Life Cycle Environmental­  Concerns", Desalination, Vol. 286, pp. 358-371, (2012).
 
]2 [Li,Ch.,Goswami, Y., and Stefanakos, E., “Solar Assistedsea Water Desalination: A Review”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 19, pp. 136–163, (2013).
 
]3[ Bouzayni, N., Galanis, N., and Orfi, J., "Comparative Study of Power and Water Cogeneration Systems", Desalination, Vol. 205, pp. 243-253, (2007).
 
]4 [­­Kamali, R.K., and Mohebinia, S., "Experience­ of Design and Optimization of Multi-effects Desalination Systems in Iran", Desalinatin, Vol. 222, pp. 639-645, (2008)
 
[5] Kamali, R.K., Abbassi, A., Sadough Vanini, S.A., and Saffar Avval, M., "Thermodynamic Design and Parametric Study of MED-TVC", Desalination, Vol. 222, pp. 596–604, (2008).
 
[6] Kamali, R.K., Abbassia, A., and Sadough Vanini, S.A., "A Simulation Model and Parametric Study of MED–TVC Process", Desalination, Vol. 235, pp. 340–351, (2009).
 
]7[ Ameri, M., Seif Mohammadi, S., Hosseini, ­M., and Seifi, M., "Effect of Design  Parameters on Multi-effect Desalination System Specifications", Desalination, Vol. 245, pp. 266-283, (2009).
 
]8[ Hoseini, S.R., Amidpour, M., and Shakib, S. E., "Cost Optimization of a Combined Power and Water Desalination Plant with Exergetic, Environment and Reliability Consideration", Desalination Vol. 285, pp. 123-130, (2011).
 
[9] امام دوست، نازیلا، کوهی کمالی، رامین، توفیق، علی اصغر، پالیزدار، یحیی، "تعیین نقطه بهینه ترکیب آب شیرین کن چندمرحله ای تبخیری با نیروگاه سیکل ترکیبی"، نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی، سال چهارم، شماره دوم،   ص52 -62، تابستان (1393).
 
]10[ El-Sayed, E., Ebrahim, S., Al-Saffar, A., and Abdel-Jawad, M., "Pilot Study of MSF/RO Hybrid Systems", Desalination, Vol. 120, No. (1-2), pp. 121–128, (1998).
 
]11 [El-Sayed, E., Abdel-Jawad, M., Ebrahim, S., and Al-Saffar, A., "Performance Evaluation of Two RO Membrane Configurations in a MSF/RO Hybrid System", Desalination, Vol. 128, No. 3, pp. 231–245, (2000).
 
]12[ Cardona, E., and Piacentino, A., "Optimal Design of Cogeneration Plants for Seawater Desalination", Desalination, Vol. 166, pp. 411–426, (2004).
 
[13] Almulla, A., Hamad, A., and Gadalla, M., "Integrating Hybrid Systems with Existing Thermal Desalination Plants", Desalination,Vol. 174, No. 2, pp. 171–192, (2005).
 
]14[ Marcovecchio, M.G., Mussati, S.F., Aguirre, P.A., and Scenna, N.J., "Optimization of  Hybrid Desalination Processes Including Multi Stage Flash and Reverse Osmosis Systems", Desalination, Vol. 182, No. 1–3, pp. 111–122, (2005).
 
[15]  Najafia, B., Shirazib, A., Aminyavaric, M., Rinaldia, F., and Taylorb, R.A., "Exergetic, Economic and Environmental  Analyses  and  Multi-objective Optimization of an SOFC-gas Turbine Hybrid  Cycle  Coupled  with  an  MSF Desalination System", Desalination, Vol. 334 , pp. 46–59, (2014).
 
[16] Khoshgoftar Manesh, M.H., Ghalami, H., Amidpour, M., and Hamedi, M.H., "Optimal Coupling of Site Utility Steam Network with MED-RO Desalination through Total Site Analysis and Exergoeconomic Optimization", Desalination Vol. 316, pp. 42-52, (2013).
 
[17]­ Lianying, W., Yangdone, H., and Congjie, G., "Optimum  Design  of  Cogeneration  for  Power  and  Desalination  to  Satisfy  the  Demand  of  Water  and  Power", Desalination, Vol. 324,  pp. 111-117, (2013).
 
[18] Cenjel.A.Y, and Boles, A., "Thermodynamics an  Engineering  Approach", McGraw-Hill, Education Europe, 7 Jan (2014).
 
 [19] Winterbone.D, "Advanced Thermodynamics for Engineers", Butterworth-Heinemann, Elsevier, (2015).
 
[20]  Liu, C., Rainwater,­ K., and Song, ­L., "Energy­  Analysis  and  Efficiency  Assessment  of  Reverse  Osmosis  Desalination  Process", Desalination, Vol. 276, pp. 352-358, (2011).
 
[21] Roosen, P., Uhlenbruck, S., and Lucas,  K., " Pareto  Optimization  of  a  Combined  Cycle  Power  System as a  Decision ­ Support Tool for Trading off  Investment vs. Operating Costs", International  Journal  of  Thermal  Sciences, Vol. 42, pp. 553-560, (2003).
 
[22] Messineo, A., and Marchese, F., "Performance  Evaluation  of  Hybrid  RO/MEE  Systems  Powered  by  a  WTE  Plant", Desalination, Vol. 229, No. 1-3, pp. 82-93, (2008).
 
[23] Fanniroo Company, http:// www.Fanniroogroup.com.
 
 
]25] Ahmadi, P., Dibcer, ­I., and Rosen, M., "Multi-objective Optimization of a Novel Solar-Based Multigeneration Energy System", Solar Energy, Vol. 180, pp. 576-591, (2014).
 
[26] Atashkari, K., Nariman-Zadeh, N., Pilechi, A., Jamali, A., and Yao, X., "Thermodynamic  Pareto  Optimization  of  745  Turbojet  Engines­ using­ Multi-objective  Genetic  Algorithms", International  Journal  of  Thermal  Sciences. Vol. 44, pp. 1061-1071, (2005).
 
[27] Nariman-Zadeh, N., Atashkari, K., Jamili, A., Pilechi, A., and Yao, X., "Inverse­  Modelling­ of­  Multi-objective­ 753  Thermodynamically­ Optimized  Turbojet  Engines  using  GMDH-type  Neural  Networks  and  Evolutionary 754  Algorithms", Engineering  Optimization, Vol. 37, pp. 437-462, (2005).