تحلیل تنش های اطراف شیار حلقوی و کاربرد آن در محاسبه تنش های پسماند غیر یکنواخت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه زنجان

2 نویسنده مسئول، کارشناس ارشد، دانشگاه زنجان

چکیده

به علت اثرات قابل توجه تنش های پسماند بر کارآیی و عمر سازه های مهندسی، این تنش ها در بررسیهای مربوط به تحمل پذیری وجود عیوب بویژه ترک ها مدنظر قرار میگیرند. برای اندازه گیری تنش های پسماند روش های متنوعی وجود دارند که برخی از آن ها مبتنی بر آزادسازی مکانیکی تنش و بررسی تغییرات کرنش و محاسبه تنش های مربوطه میباشند.  در این مقاله ابتدا توزیع تنش اطراف شیار حلقوی بررسی شده و در ادامه و اصول تئوری تکنیک RingCore برای محاسبه تنش های پسماند یکنواخت بررسی شده است. سپس روابط لازم برای محاسبه تنش های پسماند غیریکنواخت با رفتار الاستیک خطی بروش انتگرالی استخراج و نحوه محاسبه ضرایب مورد نیاز این روش ارائه شده است. نتایج این مقاله نشان دهنده دقت مناسب روش RingCore برای محاسبه تنش های پسماند غیریکنواخت ایجاد شده در سازه های صنعتی است.

کلیدواژه‌ها


[1] محرمی، رسول. ستاری فر ایرج. " تحلیل تنش های پسماند غیر یکنواخت در سازه های مهندسی "، نشریه ی پژوهشی مهندسی مکانیک ایران، سال دهم، شماره ی اول، 1387.
[2] Keil, S., “On-line Evaluation of Measurement Results During the Determination of Residual Stress Using Strain Gages”, RAM, Vol. 9, No. 1, pp 15-20, (1995).
 
[3] Schajer, G. S., and Altus, E., “Stress Calculation Error Analysis for Incremental Hole-Drilling Residual Stress Measurement”, Journal of Engineering Materials and Technology, Vol. 118, No. 4, pp 338-343, (1996).
 
[4] Moharrami, R. and Sattari far, I., “Experimental and Numerical Study Of Measuring High Welding Residual Stresses  by Using the Blind Hole Drilling Technique”, Journal of Strain Analysis, Vol. 43, No. 3, pp 141-148, (2007).
 
[5] “Standard Test Method for Determining Residual Stresses by the Hole-Drilling Strain-Gage Method”, ASTM Standard, E 837, (2008).
 
[6] Beghini, M., Bertini, L., Mori, L. F. and Rosellini, W. “Genetic Algorithm Optimization of the Hole-Drilling Method for Non-Uniform Residual Stress Fields”, Journal of Strain Analysis Vol. 44, No. 1, pp 105-115, (2009).
 
[7] “Incremental Ring-Core Determination of the Principal Residual Stress in a Duplex Stainless Steel Centrifuge”, Lambda Research, Spring, No. 35, (2009).