مدل سازی جریان سیال تراکم ناپذیر بین دو استوانه غیر هم مرکز با طرح MCB

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

2 نویسنده مسئول، کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

چکیده

در مقاله حاضر استوانه های غیر هم مرکز مشابه با یک یاتاقان ژورنال بررسی می شود. معادلات ناویرـ استوکس همراه با تراکم پذیری مصنوعی به کار رفته و روش حجم محدود همراه با یک طرح عددی جدید استفاده می شود. نتایج حاصل با نتایج به دست آمده از سایر روش ها از جمله روش میان گیری برای محاسبه شارها، مقایسه خواهد شد. برنامه ای توسط مولفان به زبان فرترن 90 نوشته شده و برای گسسته زمانی از رانگ ـ کوتا مرتبه 4 به منظور بهبود حدود پایداری استفاده می شود. حل معادلات صریح بوده و تراکم پذیری مصنوعی برای محاسبه فشار به کار رفته است. هندسه مساله دو استوانه غیر هم مرکز خواهد بود، همچنین تاثیر شیارهای محوری بر روی استوانه خارجی در موقعیت های مختلف بررسی شده و با حالت ساده مقایسه می شود. 

کلیدواژه‌ها


 
 [1] Wannier, G. H., “A Contribution to the Hydrodynamics of Lubrication”, Quart. Appl. Math,Vol. 8, pp.1–32, (1950).
 
[2] Kamal, M. M., “Separation in the Flow between Eccentric Rotating Cylinders”, ASME Journal of Basic Engineering, Vol. 88, pp.717–724, (1966).
 
[3] Pan, T., and Vohr, H., “Super-laminar Flow in Bearings and Seals”, the Symposium on Lubrication in Nuclear Applications, pp. 216-245, New York, (1967).
 
[4] Sood, D. R., and Elrod, H. G., “On the Flow between Two Long Eccentric Cylinders”, Tech. Report 17, Lubrication Research Laboratory, Columbia University, (1970).
 
[5] Dipirma, R. C., and Stuart, J. T. “The None-linear Calculation of Taylor-vortex Flow between Rotating Cylinders”, Journal of Fluid Mechanics, Vol. 7, pp.171-175, (1972).
 
[6] Pal, R., Sinhasan, R., and Singh,  D. V., “Analysis of a Big-end Bearing-a Finite Element Approach”, Wear, Vol. 114, Issue 3, pp. 275-293, (1987).
 
[7]  Kohno, K., Takahashi, S., and Saki, K.,  “Elasto-hydrodynamic Lubrication Analysis of Journal Bearing with Combined use of Boundary Elements and Finite Elements”, Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol. 13 , Issue 3, pp. 273-281, (1994).
 
]8[  گنجعلی خان نسب ، سید عبدالرضا ؛  معیری ، محمد صادق ؛ بررسی اثر اینرسی سیال در مشخصات هیدرودینامیکی یاتاقان های ژورنال ، پنجمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ایران ، دانشگاه تبریز، صفحات 63-70، اردیبهشت، (1376).
 
[9]  Ma, G. J., Wu, C. W., and Zhou, P., “Wall Slip and Hydrodynamics of Two-dimensional Journal Bearing”, Tribology International, Vol. 40, Issue 7, pp. 1056-1066, (2007).
 
[10] Roy, L., and Laha, S. K., “Steady State and Dynamic Characteristics of Axial Grooved Journal Bearings”, Tribology International, Vol. 42, pp. 754-761, (2009).
 
[11] Zamzamian, K., and Razavi, S. E., “Multidimensional Up-winding for Incompressible Flow Based on Characteristics”, Journal of Computational Physics, Vol. 227, pp. 8699-8713, (2008).
 
[12] Razavi, S. E., Zamzamian, K., and Farzadi, A., “Genuinely Multidimensional Characteristic-based Scheme for  Incompressible Flow”, International Journal for Numerical Methods in Fluids, Vol. 57, pp. 929-949,  (2008).
 
[13] Jameson, A., Schmidt, W., and Turkel, E., “Numerical Solution of the Euler Equations by Finite Volume Methods using Runge-Kutta Time-stepping Schemes”, AIAA Conf, Vol. 81, pp. 1259, Palo Alto, California, (1981).