بررسی ترمواکونومیک استفاده از انرژی خورشیدی با هدف گرمایش گازطبیعی درایستگاه CGS شهر ساری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مکانیک، واحد مینودشت، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار، گروه مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 نویسنده مسئول، دانشجوی دکترا، گروه مکانیک، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در ایستگاههای تقلیل فشار گاز شهری( ) یک قسمت گرم کننده گاز ( )  وجود دارد. اهمیت قسمت گرمکن در ایستگاه از آن جهت است که برای جلوگیری از هیدراته شدن گاز دمای گاز قبل از کاهش فشار در ایستگاه باید افزایش یابد. هیترهای رایج که از گاز طبیعی به عنوان سوخت استفاده می کنند، عموماً مصرف سوخت بسیار زیادی دارند. نویسندگان مقاله بر این سعی هستند تا امکان جایگزینی انرژی خورشیدی بجای این هیترها را بررسی نمایند. دراین مطالعه در ابتدا با استفاده از روش معتبر انگستروم شار خورشیدی تابیده شده شهر ساری محاسبه می گردد. سپس با ارزیابی های اقتصادی تعداد کلکتور بهینه انتخاب می شود. در نهایت بررسی اقتصادی سیستم صورت خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


[1]     آشنایی با ایستگاههای تقویت فشار انتقال گاز، مهندس حسین کاردری، (1387).
 
[2] Kalogirou S. A., “Solar Thermal Collectors and Applications”, Progress in Energy and Combustion Science, Vol. 30, pp. 231–295, (2004).
 
 [3] Duffie J. A., and Beckman W. A., "Solar Engineering of Thermal Processes", Second Edition, Madison, USA, A wiley-interscience Publication, (1991).
 
 
[5] Farzaneh-Gord, M., Arabkoohsar, A., Rezaei, M.,  and Deymi Dasht-bayaz, M., “Feasibility of Employing Solar Energy in Natural Gas Pressure Drop Stations”, Journal  of the Energy Institute, Vol. 84, No. 3, pp. 165-173, (2011).
 
[6] Edalata, M., and Mansoori, G. A., “Buried Gas Transmission Pipelines: Temperature Profile Prediction through the Corresponding States Principle”, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Vol. 10, Issue 4 , pp. 247–252, (1988).
 
[7] Incropera, F.P., and DeWitt, D.P., “Fundamentals of Heat and Mass Transfer”, 5th Ed. New York, John Wiley, (2002).
 
 
[9] http://Solar.Polar.ir/