مدلسازی و کنترل تطبیقی دما و رطوبت یک موزه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 کارشناسی، دانشگاه صنعتی همدان، همدان، ایران

چکیده

در مقاله حاضر، به بررسی رفتار گرمایی، مدلسازی دینامیکی و کنترل متغیرهای یک موزه که یک ناحیة محصور محسوب می‌شود، پرداخته شده است. برای مدلسازی دینامیکی از روش انتقال حرارت یک بعدی برای المانهای ناحیه (روش2.3.1 DETECt) استفاده شده است. پس از مدلسازی دینامیکی، کنترل دما و رطوبت با روش تطبیقی مدل مرجع و بهبود یافته انجام شده است. نتایج عددی، شامل بررسی پاسخ سیستم بدون اعمال کنترلر و با اعمال آن، نمودار تعقیب مشخصه مطلوب توسط متغیرهای دینامیکی، نمودار خطا و تغییرات سیگنال کنترل و بهره های تطبیقی، مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Van Schijndel, A.W.M., Schellen, H.L., Wijffelaars, J.L., and Van Zundert, K.,
“Application of an Integrated Indoor Climate: HVAC and Showcase Model for the Indoor
Climate Performance of a Museum”, Energy Build. Vol. 40, pp. 647-653, (2008).
[2] Kramer, R.P., Maas, M.P.E., Martens, M.H.J., Van Schijndel, A.W.M., and Schellen, H.L.,
“Energy Conservation in Museums using Different Set Point Strategies: A Case Study for
a State-of-the-art Museum using Building Simulations”, Appl. Energ, Vol. 158, pp. 446-
458, (2015).
[3] Brimblecombe, P., and Ramer, B., “Museum Display Cases and the Exchange of Water
Vapour”, Stud. Conserv, Vol. 28, pp. 179-188, (1983).
[4] Buonomano, A., and Palombo, A., “Building Energy Performance Analysis by an In-house
Developed Dynamic Simulation Code: An Investigation for Different Case Studies, Appl.
Energ, Vol. 113, pp. 788-807, (2014).
[5] Buonomano, A., Montanaro, U., Palombo, A., and Santini, S., “Temperature and Humidity
Adaptive Control in Multi-enclosed Thermal Zones under Unexpected External
Disturbances, Energy and Buildings, Vol. 135, pp. 263-285, (2017).
[6] Buonomano, A., De Luca, G., Montanaro, U., and Palombo, A., “Innovative Technologies
for Nzebs: An Energy and Economic Analysis Tool and a Case Study of a Non-residential
Building for the Mediterranean Climate, Energy and Buildings, Vol. 121, pp. 318-343,
(2015).
[7] Pedro, A., and Sala, A., “Multivariable Control Systems: An Engineering Approach”,
Springer Verlag, London, (2004).
[8] Brogliato, B., Lozano, R., Maschke, B., and Egeland, O., “Dissipative Systems Analysis and
Control: Theory and Applications”, Springer Verlag, London, (2007).
[9] Buonomano, A., Montanaro, U., Palombo, A., and Santini, S., “Dynamic Building Energy
Performance Analysis: A New Adaptive Control Strategy for Stringent Thermohygrometric
Indoor Air Requirements”, Appl. Energy. Vol. 163, pp. 361-386, (2016).
[10] ISO International Organization for Standardization ISO 6946:2008, Building Components
and Building Elements Thermal Resistance and Thermal Transmittance Calculation
Method, (2008).
[11] Buonomano, A., “Code-To-Code Validation and Application of a Building Dynamic
Simulation Tool for the Building Energy Performance Analysis”, Energies, Vol. 9, pp.
301, (2016).
[12] Bergman, T.L., Lavine, A.S., Incropera, F.P., and Dewitt, D.P., “Fundamentals of Heat
and Mass Transfer”, 7th Ed. John Wiley & Sons, NJ, (2011).
[13] Anderson, B.D.O., and Moore, J.B., “Linear Optimal Control”, Prentice Hall, Englewood
Cliff, NJ, (1971).