اثر تغییر گام بر فرکانس‌های یک ملخ‌ گام متغیر بصورت تحلیلی، عددی و تجربی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه جامع اما حسین (ع)

2 مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

3 مهندسی مکانیک ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

در این مقاله اثر تغییرگام بر فرکانس‌های یک ملخ گام‌متغیر به‌صورت تحلیلی و تجربی موردبررسی قرارگرفته است. ابتدا معادلات ارتعاشات آزاد پره‌ی ملخ با استفاده از روش گالرکین استخراج شد. از اسکنر سه‌بعدی برای به دست آوردن پروفیل پره و آزمایش تراست استاتیکی جهت تعیین شرایط بارگذاری ملخ استفاده شد. به‌منظور آزمون مودال در حالت دورانی، شبیه‌سازی آنالیز مودال به کمک نرم‌افزار آباکوس انجام و نتایج با آزمون مودال تجربی در حالت استاتیکی صحت سنجی شد. نتایج تجربی مانند روش تحلیلی نشان‌داد که با افزایش گام، فرکانس طبیعی در مودهای فرد کاهش و در مودهای زوج افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات