مطالعه آزمایشگاهی رشد و جدایش حباب در جوشش استخری شبکه سیمی و ارائه روابط تجربی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشجوی کاندیدا دکتری، مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 دانشیار، مهندسی شیمی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر جوشش استخری شبکه سیمی مطالعه شده است. براساس نتایج، با افزایش ابعاد شبکه و دمای سیال، شارحرارتی بحرانی کاهشی است. در شبکه با ابعاد ثابت، سیال با دمای ثابت و اعمال شارحرارتی کمتر از بحرانی، دمای سیم افزایش می‌یابد. با افزایش ابعاد شبکه ، سیال با دمای ثابت و اعمال شارحرارتی بحرانی، دمای سیم کاهشی است. در شبکه با ابعاد ثابت، با افزایش دمای سیال در شار حرارتی ثابت و کمتر از بحرانی، ضریب انتقال حرارت ثابت، و با افزایش شار حرارتی تا کمتر از بحرانی، ضریب انتقال حرارت افزایشی بوده و در شار بحرانی، کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402
  • تاریخ دریافت: 04 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 21 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 27 فروردین 1402